hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Izstrādes tehniskais/-ā vadītājs/-a (PHP)

Technical Lead (PHP)

WorkingDay Latvia klients – Mapon izstrādā viegli lietojamus un efektīvus GPS sekošanas un autoparka pārvaldības risinājumus transporta un loģistikas, kravu pārvadājumu, lauksaimniecības, būvniecības u.c. nozaru uzņēmumu vajadzībām. Uzņēmums ir starp tirgus līderiem un šobrīd izseko vairāk nekā 250 000 kustīgu objektu visā pasaulē, kas kopsummā mērojuši jau vairāk nekā 35 miljardus kilometru.

Aicinām pieredzējušu Izstrādes tehnisko vadītāju (Tech lead) pievienoties vienai no Mapon produktu izstrādes komandām, lai efektīvi vadītu komandu izstrādes procesā un nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu risinājumu piegādi, ievērojot modernus izstrādes principus.

Komanda, kurā meklējam kolēģi, ir viena no vairākām komandām, kas attīsta un uztur mūsu sistēmas klienta puses risinājumus. Šajā komandā Tu vadītu izstrādātājus (Back-endFront-end, kā arī QA) un sadarbotos ar produktu vadītāju (Product owner), lai ieviestu, attīstītu un uzturētu risinājumus tādās jomās, kā piemēram, šoferu darba laika uzskaite, klientu pašapkalpošanās (self-service) un Bluetooth low energy (BLE) ierīču datu integrēšanu esošajā risinājumu klāstā.

A client of WorkingDay Latvia – Mapon develops easy-to-use and efficient GPS tracking and fleet management solutions for the needs of transportation and logistics, freight transport, agriculture, construction, and other industries. The company is among the market leaders and currently tracks more than 250,000 moving objects worldwide, covering a total distance of over 35 billion kilometers.

The company invites an experienced Technical Lead to join one of Mapon’s product development teams to effectively lead the team in the development process and ensure the delivery of quality and timely solutions, adhering to modern development principles.

The team that is looking for a colleague to join is one of several teams that develops and maintains client-side solutions. In this team, you will lead developers (Back-End, Front-End, as well as QA) and collaborate with the Product Owner to implement, develop, and maintain solutions in areas such as driver work time tracking, customer self-service, and integration of Bluetooth Low Energy (BLE) device data into the existing solution range.

Tavos pienākumos ietilps:

Your responsibilities will include:

 • programmatūras izstrādes vadība atbilstoši produktu vadītāja noteiktajām prioritātēm;
 • izstrādes komandas darba organizēšana, komunikācijas un sadarbības veicināšana komandā, tās virzīšana uz sasniedzamo mērķi;
 • cieša sadarbība ar produktu vadītāju tehnisko risinājumu sākotnējās plānošanas un biznesa prasību sagatavošanas posmos;
 • risinājumu tehniskā projektēšana, tehnisko risku un alternatīvu analīze, risinājumu arhitektūras izveide;
 • risinājumu programmēšana, īpaši projekta sākuma stadijā vai sarežģītu problēmu gadījumos, prototipu (proof-of-concept) veidošana;
 • regulāras retrospektīvas, iegūto rezultātu analīze un procesa pilnveidošana balstoties uz gūtajām mācībām;
 • dokumentācijas kultūras pilnveidošana un nostiprināšana komandā;
 • tehniskā parāda identificēšana, reģistrēšana un risināšana;
 • komandas attīstības veicināšana, regulāras 1:1 sarunas, kvalitatīvas un savlaicīgas atgriezeniskās saites sniegšana, pieredzes apmaiņas organizēšana.

 • Software development management by priorities set by the Product Owner
 • Work organization of the development team, fostering communication and collaboration within the team and directing it towards achievable goals
 • Close cooperation with the Product Owner in the initial planning of technical solutions and preparation of business requirements
 • Technical solution design, analysis of technical risks and alternatives, creation of solution architectures
 • Solution programming, especially in the early stages of the project or in case of complex problems, creating prototypes (proof-of-concept)
 • Regular retrospectives, analysis of results obtained, and process improvement based on lessons learned
 • Enhancement and consolidation of documentation culture within the team
 • Identification, registration, and resolution of technical debt
 • Promotion of team development, conducting regular 1:1 meetings, providing high-quality and timely feedback, organizing knowledge exchange

No Tevis sagaidām:

We expect:

 • pieredzi izstrādes tehniskā vadītāja vai līdzvērtīgā lomā;
 • pieredzi programmēšanā, vēlams tīmekļa risinājumu izstrādē un plašu pieredzi darbā ar saistītām tehnoloģijām (PHP, MySQL, NoSQL, Docker, Redis, Git, CI/CD, automatizētie testi, kešošana, metrikas un monitorēšana); vēlama pieredze darbā ar lieliem datu apjomiem un reāllaika datu apstrādi;
 • padziļinātas zināšanas par risinājumu arhitektūru (principiem, veidiem un modeļiem), koda dizaina modeļiem (design patterns),  clean code principiem, kā arī izstrādes labajām praksēm;
 • izpratni par izstrādes un risinājumu nefunkcionālajām prasībām – uzturamību, mērogojamību, uzticamību, drošību, veiktspēju, pieejamību un privātumu;
 • pieredzi darba organizēšanā pēc Agile principiem;
 • izcilas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • vēlmi pastāvīgi pilnveidot un paplašināt savas zināšanas.

 • Experience in a technical lead or equivalent role
 • Programming experience, preferably in web solution development, with extensive experience in related technologies (PHP, MySQL, NoSQL, Docker, Redis, Git, CI/CD, automated testing, caching, metrics, and monitoring); experience with large datasets and real-time data processing is preferred
 • In-depth knowledge of solution architecture (principles, types, and models), code design patterns, clean code principles, and development best practices
 • Understanding of non-functional requirements for development and solutions – maintainability, scalability, reliability, security, performance, availability, and privacy
 • Experience in organizing work according to Agile principles
 • Excellent communication and collaboration skills
 • A desire to continuously improve and expand your knowledge
 • A positive attitude, goal orientation, initiative, product-focused thinking, and high-quality standards for yourself and your team

Uzņēmums piedāvā:

Mapon offers:

 • atalgojumu EUR 3000 – 4000 bruto, kas ir atkarīgs no Tavas profesionālās pieredzes un prasmēm;
 • individualizētus darbinieku labumus, no kuriem vari izvēlēties sev noderīgāko, piemēram, veselības apdrošināšanas polisi, sporta papildprogrammu, darba devēja veiktas iemaksas Tavā 3. pensiju līmenī, papildus brīvdienas, ieskaitot Tavu dzimšanas dienu, tēriņu karti pusdienām, un garantēti – apmaksātas pusdienas birojā;
 • finansiālu atbalstu Tavai profesionālajai izaugsmei;
 • strādāt attālināti vai Mapon mājīgajā birojā Rīgā, uzsākt darba dienu jebkurā laikā līdz 11:00 un vasaras periodā piektdienas ir īsās darba dienas!

 • A gross salary of EUR 3000 – 4000, depending on your professional experience and skills
 • Customized employee benefits from which you can choose the most useful for you, such as health insurance, additional sports programs, employer contributions to your 3rd pension pillar, extra holidays including your birthday, a lunch expense card, and guaranteed – paid lunches at the office
 • Financial support for your professional development
 • The opportunity to work remotely or from Mapon’s cosy office in Riga, start your workday any time before 11:00, and enjoy shorter working hours on Fridays during the summer!

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011