hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Uzņēmuma vadītājs/-a

Country Manager

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Legal Balance sniedz parādu pārvaldības un atgūšanas pakalpojumus, kā arī veic mazo, vidējo un lielo uzņēmumu parādnieku parādu pirkšanu un administrēšanu.

Jau ilgāk nekā 10 gadus Legal Balance apvieno veiksmīgu parādu piedziņu ar progresīvām tehnoloģijām un modernu sistēmu un ir globālā tīkla parādu atgūšanas jomā EOS priviliģētais partneris.

Legal Balance vārdā meklējam mērķtiecīgu un uz pārdošanu orientētu vadītāju Latvijas uzņēmumam ar pozitīvi ambiciozu, profesionālu un uz rezultātiem orientētu 20 speciālistu komandu. Amata mērķis ir veicināt uzņēmuma izaugsmi, izstrādājot un īstenojot efektīvu pārdošanas stratēģiju un prasmīgi vadot komandu pārdošanas mērķu sasniegšanai.

A client of WorkingDay Latvia – Legal Balance provides debt management and recovery services, as well as buying and administering the debts of small and medium-sized enterprises, large companies and organisations.

By combining successful debt recovery with cutting-edge technology and modern systems integrations, Legal Balance has been successfully operating for more than 10 years and is a privileged partner of EOS, a global network of debt recovery companies.

On behalf of Legal Balance, we seek a driven and sales-focused Country Manager to take over a successfully operating company in Latvia and lead a team of 20 ambitious, professional and result-oriented specialists. The focus of the role is to promote business growth by developing and implementing effective sales strategies and leading a team to achieve sales targets.

Jūsu galvenie uzdevumi būs:

Key responsibilities:

 • pārvaldīt uzņēmuma darbību, lai nodrošinātu tā rentabilitāti;
 • veikt tirgus izpēti, lai izstrādātu efektīvas pārdošanas stratēģijas un identificētu jaunas iespējas;
 • īstenot pārdošanas stratēģijas, nodrošināt ikmēneša pārdošanas atskaites, strādāt saskaņā ar noteiktajiem KPI un izvirzītajiem mērķiem;
 • izveidot un vadīt prasmīgu komandu, pieņemot darbā, apmācot, motivējot; noteikt KPI pārdošanas komandai un nodrošināt nepieciešamo atbalstu un mentoringu, lai sasniegtu izcilus rezultātus;
 • nepārtraukti sekot līdzi nozares tendencēm un konkurentiem, vajadzības gadījumā pielāgojot pārdošanas stratēģijas, lai saglabātu konkurētspēju;
 • pārstāvēt uzņēmuma intereses sarunās ar potenciālajiem un esošajiem klientiem, partneriem, valsts iestādēm un citām trešajām personām;
 • koordinēt un uzraudzīt uzņēmuma plānotā budžeta izpildi, nodrošināt nepieciešamos resursus;
 • nodrošināt vietējo normatīvo aktu, darba procedūru, personas datu aizsardzības, AML prasību, kā arī uzņēmuma iekšējo noteikumu ievērošanu.

 • Manage all operations of the company to ensure profitability
 • Research and analyze market opportunities to develop effective sales strategies and list new prospects
 • Implement sales strategies, produce monthly sales reports, work in line with KPIs and targets set out by executives
 • Establish and lead a high-performing team by recruiting, training, and motivating; define KPIs to the sales team and provide coaching and mentorship to drive exceptional performance
 • Continuously monitor industry trends and competitors, adapting sales strategies as necessary to maintain a competitive edge
 • Represent the interests of the company in negotiations with potential and existing customers, partners, state authorities, and other third parties
 • Coordinate and supervise the implementation of the planned budget of the company, ensure the necessary resources
 • Ensure strict compliance with local regulations, working procedures, personal data protection and anti-money laundering rules, as well as other internal rules of the company

Prasības:

Requirements:

 • augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, pārdošanā, finansēs vai saistītā jomā;
 • pieredze amata lomās, kas saistītas ar biznesa attīstību, vadību, uzņēmuma vadību;
 • kompetence stratēģiskajā plānošanā un izpildē;
 • izteiktas līdera dotības;
 • izcilas sarunu vadīšanas prasmes;
 • izteikta analītiskā un kritiskā domāšana;
 • labas organizatoriskās un cilvēku vadības prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi;
 • uz virzību vērsta, proaktīva un motivēta pieeja;
 • spēja brīvi komunicēt angļu un latviešu valodās gan mutiski, gan rakstiski.

 • University degree in business administration, sales, finance or related field
 • Experience in roles focused on business development, operations management or general management
 • Expertise in strategic planning and execution
 • Strong leadership qualities
 • Exceptional negotiation skills
 • Strong analytical and critical thinking skills
 • Good organizational and people-management skills
 • Ability to work independently
 • Driven, proactive, and motivated approach
 • Fluency in English and Latvian languages, both spoken and written

Jūsu ieguvumi:

Company offers:

Piedāvājam iespēju vadīt stabilu uzņēmumu, kas veiksmīgi darbojas profesionālo pakalpojumu jomā.

Jūsu darba vieta būs pašā Rīgas sirdī, jaunajā biroju centrā Novira Plaza.

Atalgojums tiks noteikts atkarībā no izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm robežās no EUR 4000 – 5000 bruto mēnesī. Papildus Jūs saņemsiet prēmijas atbilstoši uzņēmuma biznesa izaugsmei.

Pārējie ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

This is your opportunity to take over and lead a stable company, successfully operating in the field of professional services.

Your workplace will be located at the very heart of Riga, in the new office centre – Novira Plaza.

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, within a range of EUR 4000 – 5000 gross per month. In addition, you will receive bonuses, according to the company’s business growth.

Other benefits will be discussed in the negotiations.

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011