hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

SAP atbalsta speciālists/-e/konsultants/-e (globāli)

SAP Support Specialist/Consultant (Globally)

WorkingDay Latvia klients – Knauf ir viens no pasaulē vadošajiem moderno izolācijas materiālu, sausās būves sistēmu, apmetumu un piederumu, siltumizolācijas kompozītsistēmu, krāsu, grīdas segumu, grīdu sistēmu, celtniecības tehnikas un instrumentu ražotājiem. Knauf Group ar vairāk nekā 250 ražotnēm un tirdzniecības organizācijām 86 valstīs, 35 000 darbiniekiem visā pasaulē un pārdošanas apjomu vairāk nekā 10 miljardu eiro apmērā (2019. gadā). Knauf grupa piedāvā karjeras izaugsmes iespējas Eiropā, ASV, Āzijā, Āfrikā un citviet.

Knauf darbinieki spēlē nozīmīgu lomu uzņēmuma panākumos. Darbinieku sniegums, kompetence un motivācija ir balstīti uz Knauf vērtībām – uzņēmību, centību, sadarbību un cilvēcību ikdienas darbā. Individuālais sniegums veicina kopīgos panākumus kā komandai. Tas ir pamats Knauf grupas izaugsmei.

Knauf mērķis ir virzīt iepirkumu organizācijas digitalizāciju un saskaņot, standartizēt un ilgtspējīgi nodrošināt procesus Knauf grupā. Knauf meklē SAP atbalsta speciālistu/-i/konsultantu/-i.

A client of WorkingDay Latvia – Knauf is one of the world’s leading manufacturers of modern insulation materials, drylining systems, plasters & accessories, thermal insulation composite systems, paints, floor screed, floor systems, construction equipment and tools. With more than 250 production facilities and sales organizations in over 86 countries, 35,000 employees worldwide, and sales of EUR 10 billion (in 2019), the Knauf Group is offering a range of career opportunities – in Europe, the USA, South America, Asia, and Africa.

Knauf employees play an important role in the success of the company. Their performance, competence and motivation are based on the implementation of Knauf values of entrepreneurship, dedication, collaboration and humanity during their daily work. Individual performance contributes to our collective success as a team. This is the basis for the growth of the Knauf Group.

Knauf goal is to drive the digitalization of the procurement organization and to harmonize, standardize and sustainably secure the processes within the Knauf Group. Knauf is looking for SAP Support Specialist/Consultant.

Jūsu galvenie uzdevumi būs:

Your main tasks will be:

 • nodrošināt SAP atbalstu, konsultācijas un apmācībās galvenajiem lietotājiem Knauf rūpnīcās visā pasaulē;
 • analizēt un sniegt risinājumus lietojumprogrammu problēmām ikdienas darbībās;
 • izstrādāt tehniskās specifikācijas izmaiņu pieprasījumiem, pamatojoties uz noteiktām biznesa prasībām;
 • ievadīt un ieviest saskaņotus standarta procesus iepirkumā (SAP MM);
 • izstrādāt, konfigurēt, testēt un ieviest risinājumus, saskaņā ar standarta SAP pielāgošanu un to papildu attīstību un atbalstu, sadarbībā ar ārējiem atbalsta piegādātājiem;
 • izprast un interpretēt dažādu sarežģītu darbplūsmu lietošanas gadījumus SAP sistēmās;
 • izstrādāt mācību materiālus un dokumentāciju, kā arī nodrošināt darbinieku apmācību.

 • Provide SAP support, consultancy and training for key – users in Knauf plants worldwide
 • Analyze and deliver resolutions of application issues in daily operations
 • Design and create technical specifications for change requests, based on defined business requirements
 • Introduction and rollout of harmonized standard processes in procurement (SAP MM)
 • Design, configure, test and implement solutions, based on standard SAP customizing and on additional development and support, in cooperation with external support suppliers
 • Be able to understand and interpret the use cases of various complex workflows in the SAP systems
 • Design and creation of training materials and documentation as well as execution of employee trainings and workshops

Prasmes, pieredze un kvalifikācija:

Skills, experience, and qualifications:

 • augstākā izglītībā biznesa vadībā, biznesa informātikā vai ar to saistīts studiju kurss vai profesionāla apmācība;
 • vismaz 2 gadu pieredze darbā ar SAP sistēmām atbalsta speciālista/-es/funkcionālā/-ās konsultanta/-es amatā;
 • SAP zināšanas modulī MM un par S/4HANA;
 • uz procesu orientēta pieeja un holistiskā analītiskā domāšana;
 • spēja strādāt komandā, patstāvīgi, strukturēti un apņēmīgi;
 • profesionāls izskats, kā arī starpkultūru un sociālā kompetence;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas rakstiski un mutiski (vēlams vācu valoda);
 • iespēja ceļot starptautiski.

 • University degree in engineering/(business) informatics or equivalent knowledge and skills acquired through years of relevant professional experience and further training measures
 • Minimum of 2 years of experience with SAP systems as a support specialist / functional consultant
 • SAP knowledge in the module MM and regarding S/4HANA
 • Distinct process orientation and holistic analytical thinking skills
 • Ability to work in a team, independent and structured way as well as commitment
 • Professional appearance as well as intercultural and social competence
 • Very good written and spoken English skills (German preferable)
 • Willingness to travel internationally

Jūsu ieguvumi:

Your benefits:

 • darbu atbildīgā un aizraujošā amatā starptautiskā uzņēmumā ar spēcīgu un pazīstamu zīmolu;
 • iespēju strādāt kopā ar profesionāliem kolēģiem un nozares ekspertiem;
 • nepārtrauktu profesionālo attīstību un izaugsmi;
 • konkurētspējīgu ikmēneša atalgojumu EUR 2500 – 3000 bruto apmērā un ikgadējo bonusu, kas atkarīgs no darba rezultātiem;
 • darbam nepieciešamais aprīkojums;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika;
 • darba vieta iespējama Rīgā, Tallinā, Vilņā vai Iphofenā (Vācijā).

 • Work in a responsible and interesting position within an international company with a strong brand
 • Opportunity to work with a professional colleagues and market experts
 • Continuous professional development and growth
 • Competitive salary EUR 2500 – 3000 gross monthly and possibility to achieve annual bonus, depending on performance
 • Resources and tools needed for the work
 • Health insurance after probation period
 • Workplace can be in Riga, Vilnius, Tallinn or Iphofen (Germany)

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011