hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Testu automatizācijas speciālists/-e

Test Automation Specialist

WorkingDay Latvia klients – Intrum Global Technologies, starptautisks uzņēmums Rīgā, kurš darbojas kopš 2010.gada. Uzņēmums Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairāk nekā 260 IT jomas profesionāļus.

Uzņēmums aicina pievienoties savai IT komandai Testu automatizācijas speciālistu/-i.

A client of WorkingDay Latvia – Intrum Global Technologies, located in Riga, is responsible for software development, implementation and support for the Intrum Group needs. The company established in 2012 and currently employs more than 260 specialists.

Company invites you to join their IT team as Test Automation Specialist.

Jūsu atbildībā būs:

Your main duties:

 • plānot testēšanas scenārijus;
 • veikt funkcionālo testēšanu jaunai funkcionalitātei un regresijas testēšanu;
 • izveidot un uzturēt automatizētus testus;
 • izprast dažādus testēšanas līmeņus un dažādus testēšanas veidus;
 • salīdzināt faktiskos un sagaidāmos rezultātus, pārbaudot, vai produkts atbilst prasībām.

 • Plan testing scenarios
 • Perform functional testing for new functionality and regression testing
 • Create and maintain automated tests
 • To understand different levels of testing and different testing types
 • Compare actual and expected results, checking whether a product meets the requirements

Nepieciešamā pieredze un prasmes:

You have:

 • .NET;
 • REST;
 • Selenium;
 • SQL;
 • CI/CD;
 • analītiskās prasmes;
 • problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes;
 • kompetence automatizācijā;
 • uz klientu un risinājumu orientēta domāšana;
 • spēja strādāt komandā;
 • pieredze strādāt Agile vidē;
 • labas angļu valodas zināšanas, gan rakstiskā un mutiski.

 • .NET
 • REST
 • Selenium
 • SQL
 • CI/CD
 • Analytical skills
 • Problem-solving and decision-making skills
 • Automation competency
 • Customer service competency
 • Ability to work in a team
 • Experience with working in an Agile environment
 • Fluent in written and spoken English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • ļoti stabilu darba vidi lielākajā Eiropas kredītu pārvaldības pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā, kas ir atzīts par neapstrīdamu tirgus līderi;
 • iespēju strādāt ar visiem organizācijas līmeņiem un cieši sadarboties ar vadību, produktu vadību, kvalitātes nodrošināšanas komandu;
 • sociālās garantijas un labumus (t.sk. veselības apdrošināšanu, u.c.);
 • mēneša bruto algu no EUR 2300 līdz 3700;
 • iespēju periodiski strādāt no mājām;
 • komandas veidošanas pasākumus un sporta aktivitātes.

 • Very stable work environment within the biggest credit service management company in Europe which is recognized as an undisputed market leader
 • Opportunity to work with all levels of the organization and closely with development, product management, QA community
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.)
 • Monthly gross salary from EUR 2300 to 3700
 • Possibility to work from home (periodically)
 • Team building events and sport activities

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011