hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

DevOps inženieris/-e

DevOps Engineer

WorkingDay Latvia klients – Intrum Global Technologies ir nozares vadošais kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas 20 valstīs Eiropā. Intrum Global Technologies palīdz uzņēmumiem saņemt maksājumus un sniedz atbalstu cilvēkiem, kas kavē maksājumus, tā veicinot stabilu ekonomiku un ieņemot nozīmīgu lomu sabiedrībā. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 10 000 mērķtiecīgu profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100 000 uzņēmumus visā Eiropā.

Intrum Global Technologies uzskata, ka ikviens ir līderis. Paši esot līderi, sadarbībā apmierinot savu klientu vajadzības. Uzņēmumā visi ir atbildīgi par savu rīcību, tie uzticās un rūpējās cits par citu. Tas padara visus par līderiem neatkarīgi no lomas vai atbildības, un tas atspoguļojas uzņēmuma 3 līderības principos: ietekmes nodrošināšana, uzticības iedvesmošana un izaugsmes veicināšana.

Uzņēmums savai IT komandai aicina pievienoties DevOps inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – Intrum Global Technologies is the industry-leading provider of credit management services across 20 markets in Europe. By helping companies to get paid and support people with their late payments, Intrum Global Technologies leads the way to a sound economy and plays a critical role in society at large. The company has more than 10,000 dedicated professionals who serve around 100,000 companies across Europe.

“At Intrum Global Technologies we consider everybody to be a leader. We lead ourselves when collaborate to meet the needs of our clients and customers. We are all accountable to our actions as well as trust and care for each other. This makes us all leaders, independent of role or responsibility, and this is reflected in our 3 leadership principles: Deliver Impact, Inspire Trust and Embrace Growth.”

The company invites you to join their IT team as DevOps Engineer.

Ko Tu darīsi:

What you will do:

 • piedalīsies jaunu risinājumu un projektu arhitektūras izstrādē;
 • uzturēsi un attīstīsi konteineru platformu (Kubernetes on-prem);
 • izstrādāsi CI/CD pipelines ar GitLab CI vai Jenkins;
 • rakstīsi un uzturēsi Ansible playbook;
 • strādāsi ar pielāgotiem Docker konteineriem;
 • nodrošināsi infrastruktūras iestatīšanu;
 • izmeklēsi Linux/Windows incidentus;
 • nodrošināsi uzraudzību un reģistrēšanu, Prometheus un Grafana.

 • Maintain and evolve container platform (Kubernetes on-prem)
 • Develop CI/CD pipelines with Jenkins or Azure DevOps
 • Write and maintain Ansible playbooks
 • Work with custom Docker containers
 • Setup of infrastructure
 • Participate in the architectural design of new solutions and projects
 • Investigate issues on Linux/Windows

Uzņēmums meklē kandidātu/-i ar:

The company is looking for a candidate with:

 • teicamu izpratni par CD/CI;
 • plašu pieredzi darbā ar konteinerizāciju / Docker;
 • labu izpratni par Source Control (Git);
 • pieredzi mikropakalpojumu arhitektūrā;
 • pieredzi darbā ar Linux;
 • pieredzi ar Kubernetes/Helm;
 • pieredzi ar konfigurācijas pārvaldības rīkiem Ansible, Chef, Puppet vai Terraform;
 • izpratni par tīkla pamatjēdzieniem;
 • izcilām angļu valodas zināšanām;
 • Azure/AWS infrastruktūras automatizācijas zināšanām (tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • izpratni par Windows serveriem un IIS (tiks uzskatīts par priekšrocību).

 • Excellent understanding of CD/CI
 • Extensive background working with Containerization (Docker)
 • Excellent understanding of Source Control (Git)
 • Excellent understanding of network concepts (DNS, firewall, routing, TLS)
 • Experience in Microservices architecture
 • Experience working with Linux
 • Experience with Kubernetes cluster support and deployments using Helm
 • Experience with infrastructure configuration and management tools (Ansible, Terraform)
 • Experience with logging and monitoring tools (Prometheus, Grafana, Graylog)
 • Excellent command of the English language
 • Knowledge of Azure/AWS Infrastructure provisioning (will be considered as an advantage)
 • Understanding of Windows servers and IIS (will be considered as an advantage)

Tev piedāvās:

We offer you:

 • izaicinošu, aizraujošu un attīstošu amatu starptautiskā uzņēmumā ar izaugsmes ambīcijām;
 • augsti motivētus un kvalificētus kolēģus visā pasaulē;
 • būt daļai no atbalstošas kultūras, kur novērtē ieguldīto;
 • mēneša bruto atalgojumu no 3000 EUR līdz 5000.
 • iespēju strādāt hibrīda modelī pēc izvēles (attālināti/birojā), ar veselīgu attieksmi pret elastīgiem darba modeļiem;
 • 3 papildu brīvdienas personīgām vajadzībām, respektējot privāto dzīvi;
 • veselības apdrošināšanu un apmaksātu garīgās veselības atbalstu (jau no pirmās dienas);
 • uzkodas un augļus birojā;
 • labsajūtas aktivitātes, pārsteigumus un dzimšanas dienas dāvanas (sportiskas aktivitātes ikdienā, sportiski izaicinājumi, mini konkursi ar balvām);
 • atbalstu pašmācībai (t.i., apmaksātas konferences, Udemy kursi).

 • A challenging, exciting and developing position in an international company with growth ambitions
 • Highly motivated and skilled co-workers globally
 • Being part of a supportive culture where effort counts
 • Monthly gross salary EUR 3000 – 5000 gross
 • Hybrid working, location by your choice (remote/in office), and a healthy attitude towards flexible working patterns
 • Respecting private life, providing 3 extra leave days for personal needs
 • Health insurance and paid mental health support (from your first steps)
 • Snacks and fruits to boost your office day
 • Well-being activities, surprises, and birthday gifts (lunch stretching sessions, sporty challenges, mini competitions with prizes)
 • Supporting self-driven learning (i.e., paid conference fees, relevant Udemy courses)

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011