hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

IT projektu vadītājs/-a

IT Project Manager

WorkingDay Latvia klients – Inchcape ir pasaulē vadošais auto tirdzniecības uzņēmums, kas ir pārstāvēts 6 kontinentos, 40 pasaules valstīs un nodarbina vairāk nekā 15 tūkstošus darbinieku, piedāvājot klientiem plaša klāsta pakalpojumus, sākot ar jaunu un lietotu automobiļu un to rezerves daļu pārdošanu un, nodrošinot kvalitatīvu servisu, apkopi un apdrošināšanu, līdz pat reklāmai un mārketingam. Inchcape ir pārstāvēts tādās valstīs kā Lielbritānija, Singapūra, Austrālija, Honkonga, Grieķija, Beļģija, Somija, Baltijas valstis u.c.

Inchcape Latvijā darbojas kopš 2005. gada un četros autosalonos Rīgā piedāvā Ford, Mazda, BMW grupas, Jaguar un Land Rover automašīnu un motociklu zīmolus, kopā nodarbinot vairāk kā 200 darbiniekus, un sasniedzot €127 milj. apgrozījumu 2022. gadā.

Inchcape vienmēr meklē talantīgus, aizrautīgus un apņēmīgus cilvēkus, kas pievienotos komandai un veicinātu Inchcape izaugsmi. Šobrīd uzņēmums meklē jaunu kolēģi – IT projektu vadītāju, kas strādās ar Eiropas reģiona projektiem saskaņā ar reģionālo un grupas IT stratēģiju un saistībā ar SAP FICO, dīleru portālu un citām Back-Office finanšu un personālvadības sistēmām.

A client of WorkingDay Latvia – Inchcape is part of a leading international automotive distributor and retailer operating in 6 continents, 40 mature and emerging markets, with diversified, multi-channel revenue streams including new and used vehicles, parts service, and insurance. Inchcape employs over 15,000 people and has scale operations in the UK, South Africa, Hong Kong, Singapore, Australia, Poland, Finland, Baltic States and others.

Inchcape in Latvia has been operating since 2005 and is representing such exciting brands as Ford, Mazda, BMW, BMW Motorrad, Jaguar, and Land Rover. A team of 220 professionals in three dealerships and four locations is generating €127M in 2021 and continues to grow.

Inchcape is always searching for talented and passionate people, with a can-do attitude, to join the team and help power Inchcape’s growth. Currently, the company is looking for a new colleague – an IT Project Manager, who will work on pan-EU projects, aligned with the Regional and Group IT strategy and related to SAP FICO, Dealer Portal and other Back-Office Finance & HR systems.

Tava loma un galvenie pienākumi:

Your role and responsibilities:

 • sadarboties ar ieinteresētajām pusēm un starpfunkcionālām komandām, lai plānotu un izstrādātu projektu apjomu, rezultātus, nepieciešamos resursus, budžetus un grafikus/laika plānojumu;
 • izstrādāt projektu plānus, identificēt un pārvaldīt riskus, problēmas, ietekmējošos faktorus un projekta resursus;
 • noteikt un pārvaldīt migrācijas darbības, projekta sagatavošanu pirms palaišanas, testēšanas un iespējamās apmācību prasības, kā arī pēcieviešanas atbalstu un BAU pārejas aktivitātes;
 • sekot līdzi projekta gaitai ar regulārām sanāksmēm/zvaniem;
 • nodrošināt projekta komandu ar atjauninātu un savlaicīgu informāciju par biznesa mērķiem, veiktspēju, projekta rezultātiem, pavērsiena punktiem, procesiem;
 • sadarboties ar attiecīgajām globālās platformas piegādes komandām, partneriem un ekspertiem projektos;
 • nodrošināt ar projektu vadību saistīto dokumentāciju;
 • nodrošināt projektu īstenošanu saskaņā ar noteiktajiem KPI un projekta mērķiem.

 • Work closely with stakeholders and cross-functional teams to plan and develop projects’ scope, deliverables, required resources, budgets and timings/plans
 • Develop project plans, identify and manage risks, issues, dependencies and project resources
 • Define and manage migration activities, project pre-launch preparations, testing and any training requirements as well as post-implementation support and BAU transition activities
 • Track projects progress by regular meetings/calls
 • Ensure that the project team receives up-to-date and on-time information on business objectives, performance, project deliverables, milestones, processes
 • Manage relationships with the relevant Global Platform Delivery Teams, partners and experts for the projects
 • Provide project reporting
 • Ensure all projects are delivered in line with agreed KPI’s and project objectives

Prasības kandidātiem:

Requirements:

 • Prince2 vai PMP sertifikāts;
 • vismaz 5 gadu pieredze IT projektu vadībā, tostarp pieredze darbā globālā organizācijā;
 • vērā ņemama pieredze ERP un Back-Office risinājumu projektu vadībā;
 • pieredze ieinteresēto pušu vadībā, pārmaiņu vadībā, ziņošanā un pārvaldībā;
 • ļoti labas zināšanas par SAP risinājumiem un to ieviešanu;
 • pieredze darbā ar Back-Office finanšu un personālvadības sistēmām, piemēram, SAP Success Factor, Coupa, Blackline, SAP BPC utt.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas gan rakstiski, gan mutiski;
 • proaktīva domāšana un spēja veiksmīgi strādāt plašākā reģionālā un globālā IT organizācijā.

 • Prince2 or PMP certified
 • 5+ years of IT Project Management experience, including experience working in a Global organisation
 • Strong ERP and Back Office solutions Project Management experience
 • Experience in Stakeholder Management, Change Management, Reporting and Governance
 • Very good knowledge of SAP solutions and their implementation
 • Experience in core Back-Office Finance and HR Systems, e.g. SAP Success Factors, Coupa, Blackline, SAP BPC etc.
 • Strong communication and collaboration skills
 • Very good English language skills both written and spoken
 • Pro-active mindset and ability to work successfully in the wider regional and global IT organisation

Tavi ieguvumi, pievienojoties Inchcape finanšu komandai:

hen joining the Inchcape Finance team you might expect:

 • iespēja pievienoties globālai komandai, kas strādā pie Eiropas mēroga projektiem;
 • ikmēneša atalgojums EUR 4000 – 5500 bruto, ņemot vērā Tavu pieredzi un kompetences;
 • daudzveidīgs darbinieku labumu grozs, ieskaitot nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu, darbinieku atbalsta programmu, mācības un saliedēšanās pasākumus;
 • apmaksātas mobilā telefona sarunas un stāvvieta pie biroja;
 • iespēja apvienot darbu birojā (Rīgā, Skanstes ielā 4a) un attālināti.

 • Be a part of a global team, working on pan-EU projects
 • Monthly salary EUR 4000 – 5500 gross depending on your experience and competencies
 • Various employee benefits such as accident insurance, health insurance, an employee assistance program, and learning and engagement activities
 • Paid mobile phone subscription and parking near the office
 • Opportunity to combine working in the office (Riga, Skanstes 4a) and from home

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011