hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Identitātes un piekļuves pārvaldības inženieris/-e

Identity and Access Management Engineer

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku. If Baltijā darbojas ar vienu zīmolu, piedāvājot daudzveidīgus apdrošināšanas risinājumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem.

If IT nodaļa aicina pievienoties jaunu komandas biedru – Identitātes un piekļuves pārvaldības inženieri.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is a leading Baltic risk insurance company. The company is owned by If P&C Insurance Holding Ltd, the largest insurance company in Northern Europe. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees. If operates under one brand in the Baltics, offering diversified of insurance solutions for private and corporate clients.

If IT Unit is happy to welcome the new team member – Identity and Access Management Engineer.

Kā IAM inženieris Jūs darbosieties pie:

As IAM Engineer you will be working for:

identitātes pārvaldības risinājumiem, kas tiek izmantoti iekšējās un ārējās sistēmas autentificēšanai un autorizācijai. Jūs būsiet atbildīgs par jaunu identitātes pakalpojumu integrēšanu, ļaujot izmantot IAM iespējas citām komandām savām biznesa vajadzībām. Liela pienākumu daļa būs saistīta ar citu komandu izglītošanu par IAM, kā arī būt proaktīvam, palīdzot citām komandām pareizi integrēt savus pakalpojumus un APIs ar identitātes nodrošinātājiem un autorizācijas sistēmām.

Identity management solutions used for internal and external system authentication and authorization. You will be responsible about developing new integrations in identity services and enabling other teams with IAM capabilities for their business needs. Large part of your job will be about educating other teams about IAM as well as being proactive in helping other teams to correctly integrate their services and APIs with identity provider and authorization systems.

Pienākumi un atbildības:

Duties and responsibilities:

 • uzlabot esošos un izveidot jaunus IAM risinājumus;
 • integrēt ārējo identitātes nodrošinātāju ar iekšējo identitātes datu nodrošinātāju;
 • atbalstīt integrētos IAM klientus ar zināšanām par piekļuves pārvaldību un veicot tehnisko izpēti;
 • uzlabot izstrādātāju dokumentāciju, izveidot kodu piemērus un demo lietotnes;
 • palīdzēt jaunām biznesa iniciatīvām, izvēloties atbilstošus IAM integrācijas modeļus un nodrošinot labāko praksi;
 • veidot un uzlabot monitoringa un pārveidošanas procesu;
 • piedalīties komandas testēšanas procesā.

 • Improve existing and build new IAM solutions
 • Build integrations towards external identity providers and internal identity data providers
 • Support integrated IAM clients with technical investigation and access management expertise
 • Improve developer documentation, build code examples and demo apps
 • Help new business initiatives choosing correct IAM integration patterns and practices
 • Build and improve monitoring and altering process.
 • Participate in team QA process

Prasības:

Requirements:

 • pārliecinoša izpratne par protokoliem OpenID Connect / OAuth 2.0 / SCIM;
 • teicamas komunikācijas un prezentēšanas prasmes angļu valodā, tajā skaitā problēmu izsekošanā un dokumentēšanā;
 • labas programmēšanas prasmes ar C# vai Java un HTML / CSS;
 • laba pieredze darbā ar mākoņa resursiem – konteineriem, drošības grupām, vārtejām (gateways) utt.;
 • zināma pieredze ar asp.net lietojumprogrammu drošību un lietotāju autentifikāciju;
 • pieredze darbā ar Java lietojumprogrammu uzturēšanu tiktu uzskatīta kā priekšrocība;
 • motivācija apgūt visus drošās autentifikācijas tehniskos aspektus.

 • Excellent understanding of protocols OpenID Connect/OAuth 2.0/SCIM (optional)
 • Excellent English communication and presentation skills, including issue tracking and documentation
 • Good programming skills with C# or Java and HTML/CSS
 • Good experience working with cloud resources – containers, security groups, gateways etc.
 • Some experience with asp.net application securing and user authentication
 • Some experience with java application maintenance would be a bonus
 • Motivation to learn all technical aspects of secure authentication

Mēs piedāvājam:

You will have:

 • starptautisku, modernu un dinamisku darba vidi vienā no vadošajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā;
 • izaicinošus un aizraujošus uzdevumus;
 • personīgās izaugsmes un apmācību iespējas If Group IT nodaļas ietvaros;
 • labu motivācijas sistēmu;
 • mēnešalgu 3500 – 4600 EUR bruto;
 • kopīgas uzņēmuma priekšrocības;
 • sadarbību profesionālā un draudzīgā komandā.

 • International, modern and dynamic working environment in one of the leading insurance companies in Nordic & Baltic region
 • Challenging and exciting tasks to carry out
 • Personal development and training opportunities within If Group based IT unit
 • Good motivation package
 • Monthly gross salary EUR 3500 – 4600 gross, common company benefits
 • Professional and friendly team.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011