hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Klientu atbalsta kvalitātes analītiķis/-e

Customer Support Quality Analyst

ar norvēģu/vācu/zviedru/holandiešu/somu/dāņu/poļu valodas prasmēm

with Norwegian/German/Swedish/Dutch/Finnish/Danish or Polish language skills

WorkingDay Latvia klients – globāls biznesa procesu ārpakalpojumu un tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo FinTech un citus klientus, veido jaunu klientu apkalpošanas centru Rīgā, Latvijā. FinTech uzņēmums apkalpo miljoniem klientu visā pasaulē, piedāvājot inovatīvus finanšu risinājumus. Ja meklē iespēju būt daļai no veiksmīgas un strauji augošas komandas un veidot savu veiksmes stāstu biznesa procesu ārpakalpojumu/FinTech nozarē, tad šī ir Tava iespēja.

A client of WorkingDay Latvia – a global BPO Service and technology company, that serves FinTech and other customers – is establishing a new customer service centre in Riga, Latvia. The FinTech client company serves millions of customers globally, providing innovative financial solutions. If you would like to be part of a successful and rapidly growing team and build your success story in the BPO/FinTech industry, this is your opportunity.

Par amatu:

About the Role:

Kā Klientu atbalsta kvalitātes analītiķis/-e Tu būsi atbildīgs/-a par to, lai pakalpojumi un procesi uzņēmumā atbilstu noteiktiem kvalitātes un atbilstības standartiem. Šajā amatā Tu uzraudzīsi un novērtēsi mijiedarbību ar klientiem, lai uzturētu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

As a Customer Support Quality Analyst, you will be responsible for ensuring that services and processes meet certain standards of quality and compliance. The role involves monitoring and evaluating customer interactions to maintain and improve service quality.

Galvenie pienākumi:

Key Responsibilities:

 • kvalitātes uzraudzība: veikt mijiedarbības ar klientiem auditus, veikt problēmu cēloņu analīzi un identificēt uzlabojumu jomas;
 • atsauksmes un koučings: nodrošināt konkrētus ieteikumus Klientu atbalsta speciālistiem, lai uzlabotu viņu sniegumu;
 • atbalsts: sadarboties ar Klientu atbalsta speciālistiem, lai sasniegtu noteiktos kvalitātes standartus, īpaši koncentrējoties uz zemākas veiktspējas komandas dalībnieku uzlabošanu;
 • kalibrēšana: piedalīties iekšējās un ārējās sesijās, lai nodrošinātu kvalitātes konsekvenci;
 • kvalitātes pārskati: piedalīties pārskatu veidošanā ar ieskatiem no kvalitātes uzraudzības;
 • problēmu risināšana: risināt klientu problēmas un palīdzēt eskalācijās atbalsta aktivitātēs;
 • nepārtraukta mācīšanās: piedalīties apmācībās, lai saglabātu atbilstību klienta prasībām.

 • Quality Monitoring: Audit customer interactions, conduct root cause analysis, and identify areas for improvement
 • Feedback & Coaching: Provide actionable feedback to Customer Support Specialists to enhance performance
 • Performance Support: Collaborate with Customer Support Specialists to meet quality standards, focusing on improving lower-performing team members
 • Calibration Sessions: Participate in internal and external sessions to ensure quality consistency
 • Quality Reporting: Contribute to reports with insights from quality monitoring
 • Problem-Solving: Address customer issues and assist with escalations during support activities
 • Continuous Learning: Participate in training sessions to stay current with client expectations

Nepieciešamās prasmes:

Skills and Requirements:

 • teicamas komunikācijas prasmes norvēģu/vācu/zviedru/holandiešu/somu/dāņu vai poļu valodā (C1 vai C2 līmenis);
 • angļu valoda vismaz B2 līmenī;
 • vismaz 1 gada pieredze kvalitātes uzraudzībā un auditēšanā;
 • izcila uzmanība detaļām ar augstu precizitātes līmeni;
 • spēcīgas datu analīzes un problēmu risināšanas prasmes, ar uzsvaru uz nepārtrauktu uzlabošanu;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

 • Strong communication skills in Norwegian/German/Swedish/Dutch/Finnish/Danish or Polish (C1 or C2 level)
 • English level at least B2
 • A minimum of 1 year of experience in quality monitoring and auditing
 • Exceptional attention to detail with a high level of accuracy
 • Strong data analytics and problem-solving skills, with a focus on continuous improvement
 • Excellent communication and interpersonal skills

Tavi ieguvumi:

Company Benefits and Compensation:

 • elastīgs darba laiks: strādā tā, kā tas atbilst Tavam dzīves stilam, ar pielāgojamu darba grafiku (pilna laika, nepilna laika);
 • premium klases veselības apdrošināšana: saņem veselības aprūpi sev un savai ģimenei (laulātajam un bērniem), ieskaitot veselības pārbaudes, zobārstniecību, redzes pārbaudes, recepšu medikamenti, atbalsts mentālās veselības uzlabošanai u.c.;
 • karjeras iespējas: sāc savas darba gaitas šajā amatā un iegūsti neierobežotas karjeras un izaugsmes iespējas starptautiskā uzņēmumā;
 • attīstība: piekļūsti plašam bezmaksas mācību kursu un izglītojošo resursu klāstam, izmantojot uzņēmuma mācību platformu;
 • prieks: iesaisties regulārās aktivitātēs, kas izveidotas, lai padarītu darbu patīkamu un veicinātu komandas garu;
 • moderns birojs: strādā plašā, mūsdienīgā birojā Jaunajā Teikā (Gustava Zemgala gatve 74, Rīga);
 • atalgojums: saņem bruto mēneša atalgojumu EUR 1700 – 1900 apmērā, atkarībā no Tavām prasmēm un pieredzes;
 • pārcelšanās atbalsts: saņem pārcelšanās bonusu un atbalstu mājokļa meklējumos, ja pārcelies no citas valsts.

 • Flexibility in Working Hours: Work in a way that suits your lifestyle with adaptable scheduling (full-time, part-time)
 • Premium Medical Insurance: Enjoy health coverage for you and your family (your spouse and children) including routine health checks, dental, vision, prescription drugs, mental health support and much more
 • Career Opportunities: Start your journey in this role and explore pathways for career growth and a lot of opportunities within an international company
 • Learning and Development: Access a wealth of free training courses and educational resources through the company learning platform
 • Workplace Fun: Engage in regular activities designed to make work enjoyable and foster team spirit
 • Modern Office: Work in a sleek, contemporary office at Jaunā Teika (Gustava Zemgala gatve 74, Riga)
 • Competitive Salary: Receive a gross monthly salary in the range of EUR 1700 – 1900, depending on your skills and experience
 • Relocation Support: Receive a relocation bonus and assistance in finding a place to live, ensuring a smooth transition to your new environment, if you’re joining from another country

If you have a passion for quality and a knack for uncovering areas for improvement, we invite you to join the team. Apply today to help deliver the best customer experiences.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

If you have a passion for quality and a knack for uncovering areas for improvement, we invite you to join the team. Apply today to help deliver the best customer experiences.

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011