hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Projektu vadītājs/-a

Project Manager

WorkingDay Latvia klients – FINCI TECHNOLOGY ir FinTech start-up uzņēmums, kas nodrošina uzņēmumiem maksājumu veikšanu visā pasaulē dažu sekunžu laikā bez ierastajām izmaksām un apgrūtinājumiem. FINCI klienti var atvērt vairāku valūtu biznesa kontu dažu stundu laikā — iekļaujot debetkartes un īpašas iOS un Android lietotnes. FINCI, kas ir SWIFT un SEPA dalībnieks, koncentrējas uz stratēģiskām un inovatīvām partnerībām, lai padarītu savu klientu dzīvi labāku.

FINCI uzņēmumiem nodrošina arī vieglu pievienošanos uzņēmumu bankas līmeņa API, ļaujot iestrādāt maksājumu un karšu izsniegšanas infrastruktūru. Uzņēmums izstrādās pielāgotu maksājumu risinājumu, lai palīdzētu iegūt darbības efektivitāti un papildu ieņēmumu plūsmas, samazinot laiku, izmaksas un grūtības to veikšanai no nulles.

Saistībā ar biznesa vajadzībām FINCI aicina pievienoties Projektu vadītāju FINCI IT komandai Rīgā, Latvijā.

A client of WorkingDay Latvia – FINCI TECHNOLOGY is a FinTech start-up company, which allows businesses to make payments around the globe in seconds, without the usual cost or hassle. FINCI customers can open a multi-currency business account in just hours – with accompanying debit cards and dedicated iOS and Android apps. A member of SWIFT and SEPA, FINCI is focused on strategic and innovative partnerships that make life better for its customers.

FINCI also makes it easy for businesses to plug into companies bank-grade API, allowing to embed payments and card issuance infrastructure. Company will design a custom payments solution to help gain operational efficiencies and additional revenue streams – slashing the time, cost and difficulty of doing it from scratch.

Due to business expansion, FINCI is inviting self-driven Project Manager to join FINCI IT team in Riga, Latvia.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • vadīt projekta iniciēšanu un plānošanu, kā arī nodrošināt tehnisko iespējamību;
 • nodrošināt resursu pieejamību un to sadali;
 • koordinēt iekšējos resursus un trešās puses/pakalpojuma sniedzējus vairāku projektu nevainojamai izpildei;
 • izveidot un uzturēt attiecības ar atbilstošajām klientu ieinteresētajām pusēm, nodrošinot ikdienas kontaktu par projekta statusu un izmaiņām;
 • izstrādāt detalizētu plānu, lai uzraudzītu un izsekotu projekta gaitu;
 • veidot un uzturēt visaptverošu projekta dokumentāciju;
 • izstrādāt izklājlapas, diagrammas un procesu kartes, lai dokumentētu vajadzības.

 • Leading the initiation and planning of a project and ensure technical feasibility
 • Ensure resource availability and allocation
 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of multiple projects
 • Establish and maintain relationships with appropriate client stakeholders, providing day-to-day contact on project status and changes
 • Develop a detailed plan to monitor and track the progress of the project
 • Create and maintain comprehensive project documentation
 • Develop spreadsheets, diagrams and process maps to document needs

Prasības:

Requirements:

 • pieredze vai zināšanas darbā ar Scrum / Agile / Waterfall;
 • spēja vadīt dažāda lieluma projektu komandas līdz projektu pabeigšanai;
 • izpratne par formālajām projektu vadības metodoloģijām;
 • pierādāma pieredze projektu vadībā;
 • spēcīgas organizatoriskās prasmes, tostarp prasme pievērst uzmanību detaļām un multitasking spējas;
 • analītiskās prasmes;
 • bakalaura vai maģistra grāds saistītā jomā;
 • Project Management Professional (PMP) / PRINCE II sertifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību.

 • Experience or knowledge with Scrum / Agile / Waterfall
 • Ability to lead project teams of various sizes and see them through to completion
 • Understanding of formal project management methodologies
 • Proven experience in project management
 • Solid organizational skills including attention to detail and multitasking skills
 • Analytical skills
 • A bachelor’s degree or master’s degree in a related field.
 • Project Management Professional (PMP) / PRINCE II certification is an advantage

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • ikmēneša atalgojumu EUR 2500 – 4000 bruto;
 • uzlabotu veselības un dzīvības apdrošināšanu;
 • hibrīdu darba modeli, start-up vidi;
 • karjeras izaugsmi un attīstības iespējas visā uzņēmumā;
 • dinamisku darbu ar augsta līmeņa profesionāļiem;
 • radošu un draudzīgu kolektīvu;
 • lieliskus darba apstākļus birojā Rīgā, Lielirbes ielā 17A.

 • Salary EUR 2500 – 4000 gross
 • Upgraded health insurance
 • Hybrid working model, start-up environment
 • Career growth and opportunities for development across company
 • Dynamic work with high-level professionals
 • Creative and friendly team
 • Excellent working conditions in office in Riga: Lielirbes iela 17A

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Karīna Puķīte
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.pukite@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Karīna Puķīte
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Karīna Puķīte
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Karīna Puķīte
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011