hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Tehniskā atbalsta speciālists/-e

Technical Support Specialist

WorkingDay Latvia klients – Danfoss ir starptautisks uzņēmums, kas nodrošina efektīvus inženiertehniskos risinājumus, veicinot ilgtspējīgu nākotni infrastruktūras, pārtikas, klimata un enerģētikas jomā. Uzņēmuma globālā grupa ir vadošais uzņēmums pētījumos, attīstībā un ražošanā, tirdzniecībā, mehānisko un elektronisko sastāvdaļu apkalpošanā.

Uzņēmumā darbinieki vienmēr sniedz atbalstu un palīdz viens otram, tāpēc tiek sagaidīts, ka jaunais/-ā kolēģis/-e ir labs/-a komandas spēlētājs/-a un aizrautīgs/-a darbā ar klientiem, lai sasniegtu labus rezultātus. Jūsu darba ikdiena būs, Danfoss birojā Rīgā.

Jūs pievienosieties Ziemeļeiropas komandai, kas strādā gan neatkarīgi dažādās valstīs, gan ciešā sadarbībā ar pārējiem grupas uzņēmumiem kā Tehniskā atbalsta speciālists/-e.

A client of WorkingDay Latvia – Danfoss is an international company, who provides an efficient engineering solutions, promoting a sustainable future in infrastructure, food, climate and energy areas. The company’s global group is a leading in research, development and production, sales, service of mechanical and electronic components.

In organization people always help and support each other, and it is expected that a new colleague is a good team player and is passionate about creating value for customers and making good results. In the daily work you will be working from a Danfoss office in Riga, Latvia.

You will join as a North European team that works both independently in the different countries, but also has a strong internal collaboration as
Technical Support Specialist.

Amata pienākumi:

Responsibilities:

Kā jaunais/-ā Tehniskā atbalsta speciālists/-e Jūs būsiet atbildīgs/-a par atbalstu mūsu klientiem tehniskajos jautājumos, galvenokārt ūdensapkures un centralizētās enerģētikas jomā.

As a new Technical Support Specialist, you are responsible for supporting our customers in technical issues mostly in the hydronic heating and district energy field.

Tāpat Jūsu pienākumos ietilps:

More specifically you will:

 • sniegt tehnisko atbalstu un rast risinājumus sadarbībā ar pārējo komandu, izmantojot e-pastu, tālruni vai citas attālinātās iespējas;
 • atbildēt uz klientu tehniskajiem zvaniem un izskatīt klientu sūdzības;
 • risināt tehniskos jautājumus, lietojot CRM sistēmu;
 • būt ciešā kontaktā un sadarboties ar klientu, lai atrastu labāko risinājumu;
 • Jums arī būs iespēja veikt tehniskās apmācības un izglītot mūsu klientus. Turklāt, Jūs atbalstīsiet pārdošanas un vietējo komandu, kas strādā ar pieteikumiem;
 • ikdienas komunikācija ar klientiem latviešu un angļu valodās.

 • Provide technical support and find solutions in cooperation with rest of the team via email, phone, or other remote connections.
 • Answer technical calls from customers and handle Customer Complaints
 • Deal with technical queries using our CRM system
 • Quote customer and have a direct contact to find the best solution
 • To some extent, have the possibility to do technical trainings and educating of our customers. Furthermore, you will support the sales organization and local applications teams
 • Talk and write to different customers in Latvian and English

Pieredze un prasmes:

Background & Skills:

Lai gūtu panākumus šajā amatā, Danfoss sagaida, ka Jums ir pieredze hidrauliskās apkures, centralizētās enerģijas biznesā vai tamlīdzīgā jomā. Iepriekšēja pieredze tehniskā atbalsta amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Danfoss ikdienas darba valoda ir latviešu, taču, tā kā mēs strādājam globālā uzņēmumā, Jums ir jāpārvalda angļu valoda gan rakstiski, gan mutiski. Citas valodas kā zviedru / igauņu / lietuviešu / somu tiks uzskatīta par priekšrocību.

To be successful in this position, Danfoss are expecting you to have an experience from the hydronic heating, district energy business or similar. Prior experience in a technical support role is an advantage.

Danfoss everyday working language is Latvian but since we work in a global company, it is a necessity that you master English both written and spoken. Other languages as Swedish / Estonian / Lithuanian / Finnish are an asset.

Prasības:

Furthermore, you should have:

 • augstākā vai speciālā tehniskā izglītība;
 • pieredze darbā ar MS Office un citām IT sistēmu programmām tiks uzskatīta par priekšrocību (CRM, SAP un tamlīdzīgi);
 • prasmes datu ievadē un pārvaldībā;
 • uz klientiem un servisu orientēta domāšana, ar izcilām komunikācijas prasmēm gan rakstiski, gan mutiski (spēja saprast tehnisko terminoloģiju un sazināties);
 • augsti organizēta domāšana, pašmotivācija un spēja efektīvi pārvaldīt un noteikt prioritātes vairākiem uzdevumiem vienlaicīgi;
 • proaktīva pieeja un spēcīga biznesa izpratne.

 • Higher or special technical education
 • Experienced user of MS Office and other IT systems will be advantage (CRM, SAP and similar)
 • Computer literacy with skills in data entry and management
 • Customer and service-oriented mindset with excellent communication skills both written and verbal (ability to understand technical terminology and to communicate)
 • Highly organized mindset, high degree of self-motivation and ability to manage and prioritize multiple tasks and time demands effectively
 • Proactive approach and strong commercial awareness

Uzņēmums Jums piedāvā:

Company promises to you:

 • starptautisku, modernu un dinamisku darba vidi vienā no vadošajiem uzņēmumiem industrijā;
 • profesionālās pilnveides un attīstības iespējas;
 • visu nepieciešamo nodrošinājumu efektīvam darbam;
 • Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 2200 – 2700 bruto un gada bonusu;
 • veselības apdrošināšanu;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mūsdienīgus darba apstākļus un apmācības;
 • darba vietu Rīgā, Pārdaugavā.

 • International, modern and dynamic working environment in one of the leading companies
 • Personal development and training opportunities
 • All needed equipment for efficient work
 • Monthly gross salary from EUR 2200 – 2700 based on education and prior experience and an annual bonus
 • Health insurance
 • Professional and friendly team
 • Modern work environment and training
 • Pleasant work environment and office in Riga, Pārdaugava

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011