hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Vecākais/-ā DevOps inženieris/-e

Senior DevOps Engineer

Azure

Azure

WorkingDay Latvia klients – globālais IT uzņēmums Arvato Systems atbalsta lielākos uzņēmumus, izmantojot digitālo transformāciju. Vairāk nekā 3100 darbinieku, vairāk nekā 25 lokācijās atspoguļo padziļinātas tehnoloģiju zināšanas, nozares zināšanas un koncentrējas uz klientu prasībām. Kā daļai no Bertelsmann grupai piederošā Arvato tīkla uzņēmumā ir unikāla spēja strādāt visā vērtības ķēdē.

Šobrīd Arvato Systems Latvia strādā ap 150 darbinieku, kas strādā multikulturālā vidē un turpmākajos gados nepārtraukti augs, pateicoties daudziem interesantiem projektiem un attīstības jomām.

Uzņēmums šobrīd meklē Vecāko DevOps inženieri (Azure).

A client of WorkingDay Latvia – a global IT company Arvato Systems supports major companies through digital transformation. More than 3100 employees in over 25 locations epitomize in-depth technology expertise, industry knowledge and focus on customer requirements. As a part of the Bertelsmann Group-owned Arvato network, they have the unique capability to work across the entire value chain.

Today, Arvato Systems Latvia has around 150 employees working in a multicultural environment and will constantly grow in upcoming years due to many interesting projects and development areas.

Company is looking for Senior DevOps Engineer (Azure).

Pienākumi:

Responsibilities:

 • strādāt ar Azure mākoņa projektiem, izmantojot jaunākās mākoņdatošanas tehnoloģijas, sadarbojoties ar uzņēmuma Vācijas komandu un klientiem;
 • pārvaldīt un uzturēt mākoņa infrastruktūru un lietojumprogrammas, ieskaitot monitorēšanu, uzturēšanu un incidentu pārvaldību;
 • ieviest un uzturēt Infrastructure as Code;
 • ieviest un uzturēt CI/CD pipelines;
 • izpētīt un izvērtēt alternatīvus risinājumus, kā arī rekomendēt arhitektūras modeļus;
 • strādāt ar komandas biedriem, lai aprēķinātu projektu laika grafikus, definētu projektu plānus un piešķirtu uzdevumus.

 • Work in Azure cloud projects using the latest cloud-native technologies and collaborate with German team and customers
 • Manage and maintain cloud infrastructure and applications, including monitoring, maintenance and incident management
 • Implement and maintain Infrastructure as Code
 • Implement and maintain CI/CD Pipelines
 • Research and evaluate alternative solutions and recommend architecture patterns
 • Work with team members to estimate timelines, define project plans, and delegate task

Galvenās prasības:

Requirements:

 • tehniskā pieredze (augstākā izglītība un/vai ar to saistīta pieredze);
 • teicamas angļu valodas zināšanas;
 • projektu pieredze ar Terraform vai līdzīgiem IaC (Infrastructure as Code) rīkiem;
 • projektu pieredze ar mākonī balstītu risinājumu izstrādi vai lokālo risinājumu pārveidošanu mākonī balstītos risinājumos (uz Azure);
 • projektu pieredze ar Azure DevOps;
 • pieredze ar sekojošām tehnoloģijām:

– Azure Enterprise mākoņa arhitektūra (MS CAF / Enterprise Scale), tīklošana un drošība;
– DevOps rīki: Hashicorp Terraform + Packer, GIT, CI/CD, Azure DevOps;
– skriptēšana: Powershell, Bash;
– operētājsistēmas: Linux, Windows;

 • Azure administratora un arhitekta sertifikāti (AZ-104 + AZ-305);
 • spēcīgas analītiskās, starppersonu un komunikācijas (verbālās un rakstiskās) prasmes;
 • elastība un vēlme strādāt dinamiskā vidē ar klientu virzītiem projektiem;
 • spēja strādāt saspringtos termiņos; neatkarīga, pašdisciplinēta, pašorganizēta spēja mācīties un strādāt minimālā uzraudzībā.

 • Technical background (university studies and/or related experience)
 • Excellent English language skills
 • Project experience with Terraform or similar IaC (Infrastructure as Code) tools
 • Project experience in developing cloud-based solutions or transforming on-premises solutions to cloud-based solutions (on Azure)
 • Project experience in Azure DevOps
 • You are familiar with:

– Azure Enterprise cloud architecture (MS CAF / Enterprise Scale), networking and security
– DevOps Tools: Hashicorp Terraform + Packer, GIT, CI/CD, Azure DevOps
– Scripting: Powershell, Bash
– Operating systems: Linux, Windows

 • Azure Administrator and Architect Certificates (AZ-104 + AZ-305)
 • Solid analytical, interpersonal, and communication (verbal and written) skills
 • Flexibility and willingness to work in a dynamic environment with customer-driven projects
 • Ability to work under tight deadlines. Independent, self-disciplined, self-organized and able to learn and work under minimum supervision

Par priekšrocību tiks uzskatīta/-as:

Good to have:

 • citi Azure sertifikāti (AZ-400, AZ-500, AZ-700);
 • projektu pieredze ar konteineriem: Docker / Kubernetes / AKS;
 • vācu valodas zināšanas.

 • Other relevant Azure Certificates (AZ-400, AZ-500, AZ-700)
 • Project experience with Containers: Docker / Kubernetes / AKS
 • German language skills

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • atalgojumu no EUR 3800 – 4800 bruto, balstoties uz Jūsu kompetenci;
 • hibrīdu darba veidu ar mājīgām biroja telpām Rīgas centrā un elastīgas darba laika iespējas, vadoties pēc Jūsu vēlmēm;
 • uz ģimeni orientētas uzņēmuma vērtības un veselīgu attieksmi pret darba un dzīves līdzsvaru – papildus 4 atvaļinājuma dienas, dzimšanas dienas atvaļinājumu, “Happy land” bērnu zonu biroja telpās u.c.;
 • individuālu attīstības un mācību plānu, ieskaitot ikgadējo ārējo apmācību budžetu;
 • veselības apdrošināšanu ar zobārstniecības pakalpojumu un sporta aktivitāšu nodrošināšanu;
 • iespēju strādāt pozitīvā un uz savstarpēju uzticību vērstā vidē, kā arī iespēju būt radošam un uzlabot darba plūsmas pēc pašiniciatīvas;
 • draudzīgu, internacionālu, uz sadarbību vērstu kolektīvu.

 • Monthly gross salary from EUR 3800 to 4800, depending on your level of expertise
 • Hybrid way of working with cozy office space in the center of Riga, when needed, and home office set up compensation and flexible working hours opportunities, based on your own preferences
 • Family-oriented company values and healthy attitude towards work and life balance – granting additional 4 vacation days, birthday leave, “Happy Land” space in the office for children, etc.
 • Individual development and learning plan, including the yearly budget for external training
 • Necessary essentials – health insurance with dental services and sports coverage
 • Possibility to work in mutual trust and positive team environment, to be creative and improve working flows by self-initiatives
 • Friendly, multicultural and cooperation-orientated colleagues

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011