hat

Job Agent

Receive new job offers to your e-mail based on your preferences

Vecākais/-ā PHP programmētājs/-a

Senior PHP Developer

WorkingDay Latvia klients – globālais IT speciālists Arvato Systems atbalsta lielākos uzņēmumus, izmantojot digitālo transformāciju. Vairāk nekā 3300 darbinieku, vairāk nekā 25 lokācijās atspoguļo padziļinātas tehnoloģiju zināšanas, nozares zināšanas un koncentrējas uz klientu prasībām. Kā daļai no Bertelsmann grupai piederošā Arvato tīkla uzņēmumā ir unikāla spēja strādāt visā vērtības ķēdē.

Šobrīd Arvato Systems Latvia strādā ap 120 darbinieku, kas strādā multikulturālā vidē un turpmākajos gados nepārtraukti augs, pateicoties daudziem interesantiem projektiem un attīstības jomām.

A client of WorkingDay Latvia – global IT specialist Arvato Systems supports major companies through digital transformation. More than 3300 employees in over 25 locations epitomize in-depth technology expertise, industry knowledge and focus on customer requirements. As a part of the Bertelsmann Group-owned Arvato network, the company have the unique capability to work across the entire value chain.

Today, Arvato Systems Latvia has around 120 employees working in a multicultural environment and will constantly grow in upcoming years due to many interesting projects and development areas.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • sadarboties ar projektu vadītājiem un klientiem, lai apkopotu un analizētu projekta prasības;
 • projektēt, izstrādāt un uzturēt uz CMS un Symfony balstītas tīmekļa lietojumprogrammas un vietnes;
 • rakstīt tīru, efektīvu un uzturamu kodu, ievērojot labāko praksi;
 • novērst un atkļūdot sarežģītas tehniskās problēmas;
 • ieviest responsīva tīmekļa dizaina principus, lai nodrošinātu optimālu lietotāja pieredzi;
 • integrēt trešo pušu API un tīmekļa pakalpojumus;
 • sekot jaunākajām nozares tendencēm, rīkiem un tehnoloģijām;
 • optimizēt tīmekļa vietnes veiktspēju un nodrošināt drošību, ievērojot labāko praksi;
 • piedalīties Agile izstrādes metodoloģijās un Scrum procesos.

 • Collaborate with project managers and clients to gather and analyze project requirements
 • Design, develop, and maintain CMS and Symfony-based web applications and websites
 • Write clean, efficient, and maintainable code following best practices
 • Troubleshoot and debug complex technical issues
 • Implement responsive web design principles for optimal user experience
 • Integrate third-party APIs and web services
 • Stay up to date with the latest industry trends, tools, and technologies
 • Optimize website performance and ensure security best practices are followed
 • Participate in agile development methodologies and Scrum processes

Prasības:

Requirements:

 • bakalaura grāds datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās vai ar to saistīta darba pieredze;
 • pieredze (4+ gadi) PHP Web programmētāja/-as lomā;
 • PHP un MySQL prasmes;
 • labas zināšanas par CMS risinājumiem un Symfony ietvaru;
 • pilnīga izpratne par tīmekļa izstrādes principiem, tostarp HTML5, CSS3, JavaScript/Typescript un moderniem tīmekļa ietvariem, piemēram, React;
 • pieredze ar versiju kontroles sistēmām, piemēram, Git un CI/CD pipelines;
 • zināšanas par responsīvu tīmekļa dizainu un saderību starp pārlūkprogrammām;
 • spēcīgas problēmu risināšanas prasmes un uzmanības vēršana detaļām;
 • izcilas komunikācijas un komandas darba spējas;
 • spēja strādāt patstāvīgi un vienlaikus pārvaldīt vairākus projektus;
 • zināšanas par citiem tīmekļa izstrādes ietvariem vai satura pārvaldības sistēmām tiks uzskatītas par priekšrocību.

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or related fieldwork experience
 • Proven experience (4+ years) as PHP Web Developer
 • Proficiency in PHP and MySQL
 • Knowledge of CMS solutions and Symfony framework
 • Solid understanding of web development principles, including HTML5, CSS3, JavaScript/Typescript, and modern Web frameworks like React
 • Experience with version control systems such as Git and CI/CD pipelines
 • Familiarity with responsive web design and cross-browser compatibility
 • Strong problem-solving skills and attention to detail
 • Excellent communication and teamwork abilities
 • Ability to work independently and manage multiple projects simultaneously
 • Knowledge of other web development frameworks or content management systems is a plus

Arvato piedāvājums:

Arvato offer:

 • ikmēneša atalgojums EUR 2700 – 4700 bruto, atkarībā no pieredzes un zināšanu līmeņa;
 • darbs hibrīda modelī ar mājīgām biroja telpām Rīgas centrā un elastīga darba laika iespējas;
 • uz ģimeniskumu orientētas uzņēmuma vērtības un veselīga attieksme pret darbu un dzīves līdzsvaru – papildus piešķirtas 4 atvaļinājuma dienas, dzimšanas dienas atvaļinājums, “Laimīgās zemes” telpas birojā bērniem u.c.;
 • individuālas attīstības un mācību plāns, iekļaujoties ikgadējā apmācību budžetā;
 • veselības apdrošināšana ar zobārstniecības pakalpojumiem un sporta segumu;
 • iespēja strādāt drošā vidē un pozitīvā komandas atmosfērā, būt radošam un uzlabot darba sniegumu;
 • draudzīgi, multikulturāli un uz sadarbību orientēti kolēģi.

 • Monthly gross salary from EUR 2700 to 4800, depending on your level of expertise
 • Hybrid way of working with cozy office space in the center of Riga, when needed, and flexible working hours opportunities, based on your own preferences
 • Family-oriented company values and healthy attitude towards work and life balance – granting additional 4 vacation days, birthday leave, “Happy Land” space in the office for children, etc.
 • Individual development and learning plan, including yearly budget for external training
 • Necessary essentials health insurance with dental services and sports coverage
 • Possibility to work in mutual trust and positive team environment, to be creative and improve working flows by self-initiatives
 • Friendly, multicultural and cooperation orientated colleagues

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011