Digitālie risinājumi darbinieku atlases procesā

Darbinieku atlases procesa digitalizācijas rīku ieviešana var būt vērtīga investīcija, kas uzņēmumam sniedz pozitīvus rezultātus un atmaksājas īsā laika periodā. Tāpat šādi rīki var uzlabot arī darbinieku atlases efektivitāti, samazināt laika un resursu patēriņu un paaugstināt atlases gaitas precizitāti un kvalitāti.

Veiksmīgi izvēlēti digitalizētie atlases rīki var automātiski ievākt un, izmantojot algoritmus un analītiku, izvērtēt lielu skaitu kandidātu datu. Tas ļauj ietaupīt laiku, kas līdz digitalizācijas ieviešanai tika patērēts, pārskatot un filtrējot katru pieteikumu manuāli. Tāpat šādu procesu automatizācija sniedz iespēju veikt sākotnējo kandidātu atlasi, izmantojot dažādus testus, intervijas un vērtējumus, kas balstīti uz objektīviem kritērijiem un algoritmiem.

Digitalizēti atlases rīki var palīdzēt identificēt atbilstību starp kandidātu prasmēm un prasībām, izmantojot datu analīzi un salīdzināšanas algoritmus. Tā samazinās subjektīvās novērtēšanas un diskriminācijas risks, un ir iespējams objektīvāk izvērtēt katru potenciālo darbinieku. Rīku korekts izmantojums nodrošina kandidāta iemaņu un pieredzes apkopošanu detalizētākā pārskatā, tā atvieglojot lēmuma pieņemšanu.

Ja digitalizētie atlases rīki ir izvēlēti un ieviesti pareizi, uzņēmuma ietveros tie ļauj samazināt potenciālo darbinieku atlases laiku un izmaksas, kā arī palielināt šī procesa precizitāti un kvalitāti. Tātad, prasmīgi izmantojot atbilstošus digitalizācijas instrumentus, uzņēmums var piesaistīt talantīgākus un piemērotākus kandidātus, kas veicina uzņēmuma izaugsmi un konkurētspēju.

Kas jāņem vērā?

Pirmkārt, ieviešot digitalizētos atlases rīkus, ir svarīgi nodrošināt, ka tie tiek integrēti uzņēmuma esošajās sistēmās un procesos. Tas var prasīt sistēmu pielāgošanu jau esošajai IT infrastruktūrai un datu apstrādes regulām.

Otrkārt, ir jānodrošina, lai digitālā atlase neaizstāj personāldaļas darbinieku personisko iesaisti darbinieku izvēles procesā un tai piesaistīto apzināto izvērtēšanu. Jā, digitālās tehnoloģijas var būt noderīgi palīgi, bet galīgo lēmumu par atbilstošāko darbinieku izvēli jāveic cilvēkiem.

Dalībnieku atlases digitalizēšanas priekšrocības

Darbinieku atlases digitalizēšana viennozīmīgi sniedz vairākas priekšrocības.

 • Efektivitātes palielināšana. Digitālie atlases rīki ļauj automatizēt daudzas atlases procesa darbības, samazinot laika patēriņu un palielinot efektivitāti. Tātad, uzņēmums var ātrāk atrast un izvēlēties attiecīgajai pozīcijai piemērotus kandidātus.
 • Precīzāka atlases norises gaita. Digitalizētie rīki izmanto algoritmus un analīzi, lai objektīvi novērtētu kandidātu prasmes un atbilstību prasībām, tā samazinot subjektīvās novērtēšanas risku un palīdzot izvairīties no diskriminācijas.
 • Lielāks kandidātu apjoms. Digitālie rīki ļauj ātri izvērtēt un pārskatīt lielu skaitu kandidātu datu un pieteikumu. Automatizēta darbība paplašina kandidātu bāzi un palielina iespējas atrast piemērotus talantus, kas varētu palikt nepamanīti, ja process tiktu veikts manuāli.
 • Paredzams rezultāts. Digitalizācijas izmantojums nodrošina strukturētu un pārredzamu atlases procesu. Tas ļauj uzņēmumam nodrošināt vienādu attieksmi pret visiem kandidātiem un novērst subjektīvus vērtējumus.
 • Mārketings un darba devēja tēla uzlabošana. Tādi digitalizācijas aspekti kā tiešsaistes platformas var palīdzēt uzņēmumiem radīt pozitīvu tēlu darba tirgū. Tas veicina labākas attiecības ar potenciālajiem talantiem un uzņēmuma tēla uzlabošanu.
 • Kopīgota informācija. Iespēja visiem iesaistītajiem darbiniekiem un lēmumu pieņēmējiem piekļūt vienotai datu bāzei un informācijai. Tas palīdz saskaņot darbības un uzlabot komunikāciju starp iesaistītajām personām.
 • Pārskatāms process. Digitalizētie rīki nodrošina uzņēmumam iespēju sekot atlases procesam un veikt rezultātu analīzi. Tas noder atlases efektivitātes novērtēšanai, lai veiktu izmaiņas turpmākiem uzlabojumiem.
 • Ilgtermiņa ieguvumi. Ieviešot digitalizētus atlases rīkus, uzņēmums var nodrošināt ieguvumus ilgākā laika periodā, piemēram, samazināt darbinieku rotāciju, piesaistīt augsti kvalificētus talantus un uzlabot darbaspēka produktivitāti. Ilgtermiņā šie aspekti veicina uzņēmuma konkurētspēju un izaugsmi.

Digitalizētas dalībnieku atlases mīnusi

Tomēr, ieviešot praksē ieviešot digitalizētus darbinieku atlases rīkus, jāuzmanās no to zemūdens akmeņiem.

 • Nepareiza rīku izvēle. Īpaši svarīgi ir rūpīgi izvērtēt un izvēlēties piemērotus digitalizētos atlases rīkus, kas atbilst uzņēmuma vajadzībām un procesiem. Nepareiza rīku izvēle var radīt nesaderību ar uzņēmumā jau izmantotajām sistēmām, tāpat ir iespējami arī sarežģījumi ieviešanā vai pilnas funkcionalitātes nodrošināšanā.
 • Nepietiekama apmācība un pielāgošana. Ieviešot digitālos atlases rīkus, nepieciešams nodrošināt darbinieku apmācību un iepazīstināt tos ar jauno tehnoloģiju un atlases procesu. Nepietiekami sagatavotu darbinieku dēļ rīki var tikt lietoti neefektīvi vai nepareizi un rezultātā radīt pārmērīgu laika patēriņu un kļūdas atlases procesā.
 • Datu drošības risks. Digitalizēta atlases procesa ieviešana ietver datu apstrādi un uzglabāšanu, tāpēc ir svarīgi nodrošināt datu aizsardzību. To var darīt, izvēloties drošus datu glabāšanas un pārsūtīšanas risinājumus, ieviešot datu aizsardzības politiku un ievērojot attiecīgos regulējumus un standartus.
 • Nepieciešamā infrastruktūra un resursi. Digitalizētu atlases rīku ieviešana var prasīt infrastruktūras un tehnisko resursu pielāgošanu vai paplašināšanu. Nepietiekama infrastruktūra vai neatbilstoši uzņēmuma rīcībā esošie resursi var ierobežot rīku darbību vai radīt tehniskas problēmas.
 • Pārāk liela paļaušanās uz digitalizācijas rīkiem. Lai gan automatizācija ir vērtīga, pārmērīga tās izmantošana atlases procesā var novest pie objektivitātes un cilvēciskās perspekīvas zuduma. Īpaši tik nozīmīgā procesā kā intervijas un ar tām saistīto lēmumu pieņemšana, ir saglabāt līdzsvaru starp digitālo tehnoloģiju izmantošanu un cilvēka iesaisti.
 • Slikta kandidātu pieredze. Rīki ir jāizstrādā un jāizvēlas tā, lai tie nodrošinātu pozitīvu pieredzi kandidātiem. Ja atlases procesā kandidāts jūt, ka pret viņu attiecas mehāniski, var rasties negatīvs iespaids par potenciālo darba vietu. Reizēm tieši šādas nianses attur spēcīgus talantus no turpmākas sadarbības ar uzņēmumu.
 • Nepietiekams monitorings un atgriezeniskā saite. Ieviešot digitalizētos atlases rīkus, ir svarīgi nepārtraukti uzraudzīt un novērtēt to efektivitāti un sasniegtos rezultātus.
 • Nepietiekams monitorings un atgriezeniskās saites trūkums var rosināt problēmsituāciju rašanos, kā arī liegt uzlabot un pielāgot atlases procesu digitālajiem rīkiem, jo šādas iespējas netiek pamanītas.

Digitalizējot darba kandidātu atlases procesu, svarīgi atcerēties, ka tas jādara ciešā sasaistē ar ikdienas darba veicējiem, maksimāli iesaistot tos, kas ar šo sistēmu darbotos ikdienā. Veidot digitalizētu atlases sistēmu, sadarbojoties tikai vadībai un IT speciālistiem, ir kļūda, jo atlases sistēmai ir jābūt ergonomiskai un visiem darbiniekiem izprotamai. Tāpat tai jāpalīdz pilnveidot un atvieglot ikdienas darba procesus, nevis pilnībā jāizmaina ierastā darba kārtība.

 

https://ibizness.lv/img/upload/author/6299b12c-e464-4ccc-95b0-7d9f596f142c.jpeg
Māris Silinieks,

SIA “WORKINGDAY LATVIA”,

mārketinga direktors

Avots: iBizness