Darbinieku pārvilināšanas juridiskie un ētiskie aspekti

Nereti nākas dzirdēt par centieniem labus darbiniekus aizvilināt no konkurentu uzņēmumiem. Kādi ir darbinieku pārvilināšanas juridiskie aspekti? Kādi ētiskie aspekti jāņem vērā?

Darbinieku pārvilināšana ir darbība, kurā uzņēmums mēģina piesaistīt darbiniekus no citiem uzņēmumiem. Šis process ietver vairākus juridiskos un ētiskos aspektus, kas jāņem vērā, lai izvairītos no potenciālām problēmām un tiesiskām sekām, kā arī, lai neciestu uzņēmuma reputācija un labais tēls.

Daudziem uzņēmumiem ikdienā nākas pārvilināt darbiniekus, jo, ja jāpiesaista speciālists ar pieredzi attiecīgajā nozarē, visbiežāk šis darbinieks strādā kādā no konkurējošajiem uzņēmumiem. Tomēr jāatzīst, ka ir gadījumi, kad vienā nozarē strādājoši uzņēmumi savstarpēji vienojas darbiniekus nepārvilināt un no konkurējošiem uzņēmumiem darbā neņemt. Jāteic, ka šāda vienošanās ir pretlikumīga un var tikt vērtēta kā nopietns konkurences pārkāpums, jo konkurence nebeidzas vien ar produktu un tā cenu. Konkurence pastāv arī darba tirgū un atalgojuma līmeņa noteikšanā – arī vienošanās par atalgojuma līmeni kādā nozarē tiek uzskatīta par nopietnu konkurences pārkāpumu.

Aizliegta vienošanās

Kādos apstākļos var rasties aizliegtas vienošanās pārkāpumu risks starp konkurējošiem uzņēmumiem?

Saskaņā ar Konkurences likuma 11.pantu, ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā.

Likuma 11.pantā ir minēti aizliegtu vienošanos piemēri, tostarp ir aizliegtas vienošanās par tiešu vai netiešu cenu (tajā skaitā vienošanās par darba algu) vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem un tirgus sadali (tajā skaitā darba tirgus sadale), ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus.

Vienošanās likuma izpratnē var būt arī mutvārdos, kā arī neformāla izpratne par vienošanos vai saskaņotas darbības.

Nepārvilināšanas vienošanās ierobežo konkurenci, neļaujot darbiniekam saņemt piedāvājumus no potenciālajiem darba devējiem un uzņēmumiem un konkurēt par būtisku resursu izaugsmei

Vienošanās, kas ir panāktas starp neatkarīgiem tirgus dalībniekiem (savstarpējiem konkurentiem), attiecībā uz darbinieku darbā pieņemšanas noteikumiem, tiek saukta arī par nepārvilināšanas vienošanos. Konkrētāk tā nosaka, ka šie tirgus dalībnieki nepieņem darbā cits cita darbiniekus vai saskaņo darbiniekiem piedāvātā atalgojuma līmeni. Šādas vienošanās ierobežo darbinieku mobilitāti, kā arī liedz saņemt taisnīgu atalgojumu konkurētspējīgā tirgū, kas var novest pie kaitējuma darbinieka karjeras mērķiem un attīstībai.

Nepārvilināšanas vienošanās ierobežo konkurenci, neļaujot darbiniekam saņemt piedāvājumus no potenciālajiem darba devējiem un uzņēmumiem un konkurēt par būtisku resursu izaugsmei. Šādu piedāvājumu esamību darbinieks normālos tirgus apstākļos var izmantot, lai vienotos par labāku atalgojumu, gan no tagadējā, gan nākotnes darba devēja. Eiropas Savienības dalībvalstu prakse rāda, ka šāda aizliegta vienošanās tiek uzskatīta par ierobežojumu. Tās mērķis ir konkurences ierobežošana, kas ir smagākais konkurences tiesību pārkāpums.

Tomēr nevajadzētu jaukt nepārvilināšanas vienošanos ar nekonkurēšanas klauzulām darba līgumos. Tās darba devēji izmanto, lai aizsargātu savus ieguldījumus un biznesu, tādējādi darbiniekiem ierobežojot iespēju noteiktā laikā pāriet darbā pie konkurenta. Darba devējs var ieguldīt darbinieka apmācībā ievērojamus līdzekļus, pretī prasot noteiktu laiku nostrādāt uzņēmumā un, aizejot no uzņēmuma, noteiktu laiku nestrādāt konkurējošā uzņēmumā.

Pārvilināšanas juridiskie aspekti

Svarīgi juridiskie aspekti, kas jāņem vērā:

 • darba līguma un iepriekšējo saistību ievērošana. Uzņēmumam, kurš veic darbinieku pārvilināšanu, ir jāpārliecinās, ka tiek ievēroti esošā darba līguma un citu saistību noteikumi. Nepieciešama rūpīga izpēte, lai pārliecinātos, ka nepastāv apstākļi, kuri kavēto jauno darbinieku pievienoties uzņēmumam;
 • konfidenciāla informācija un intelektuālais īpašums. Darbinieku pārvilināšanas procesā svarīgi nodrošināt, lai jaunie darbinieki neizmanto un nepiekļūst iepriekšējā darba devēja konfidenciālajai informācijai vai intelektuālajam īpašumam. Uzņēmumam ir jābūt piesardzīgam, lai izvairītos no tiesiskām sekām, kas saistītas ar komercnoslēpumu saturošas informācijas noplūšanu no viena uzņēmuma uz otru;
 • konkurējošie ierobežojumi. Darba līgumā var būt iekļauti ierobežojumi, kas neļauj darbiniekam strādāt attiecīgajā nozarē vai noteiktu laiku stāties darba attiecībās ar konkurējošu uzņēmumu. Šie ierobežojumi var būt juridiski saistoši un, ja pareizi izstrādāti, grūti apejami;
 • nodokļu un pensiju iemaksas. Kad darbinieks tiek pārvilināts, ir jārisina arī jautājumi par nodokļu un pensiju iemaksām. Uzņēmumiem jāievēro attiecīgie noteikumi un jānodrošina darbinieku pareiza reģistrācija un nodokļu un iemaksu nomaksa;
 • konfidencialitātes nolīgumi. Dažreiz uzņēmumi noslēdz konfidencialitātes nolīgumus ar darbiniekiem, lai aizsargātu svarīgu informāciju. Pārvilinot darbiniekus no citiem uzņēmumiem, tas jāņem vērā, kā arī jānodrošina, ka noteikumu nepārkāpšana jaunajā darbavietā.
 • pārkāpumi un sodi. Ja darbinieku pārvilināšana notiek ar nolūku pārkāpt esošos tiesību aktus vai saistības, uzņēmums var saskarties ar sodiem un tiesvedību. Tāpēc ir svarīgi rīkoties likumīgi un rūpīgi plānot darbinieku pārvilināšanas procesu.

Lai nodrošinātu godīgu un ētisku darbinieku pārvilināšanas procesu, uzņēmumiem ir jāievēro augstas ētiskās normas un visi likumiskie regulējumi

Lai izvairītos no problēmām darbinieku pārvilināšanas procesā, uzņēmumiem ir jākonsultējas ar juristiem un jāievēro attiecīgie tiesību akti un saistības. Pārdomātiem un rūpīgi plānotiem soļiem ir svarīga loma likumīgā darbinieku pārvilināšanas procesā.

Pārvilināšanas ētiskie aspekti

Darbinieku pārvilināšana ietver arī vairākus ētiskos jautājumus. Tie attiecas uz izturēšanos pret darbiniekiem un iepriekšējiem darba devējiem darbinieku pārvilināšanas procesā. Lai nodrošinātu godīgu un ētisku darbinieku piesaistīšanas procesu, ir svarīgi ņemt vērā šādus aspektus:

 • lojalitāte un uzticība. Darbinieku pārvilināšanas procesā ir svarīgi ievērot lojalitātes un uzticības principus. Ja uzņēmums cenšas pārliecināt darbinieku doties uz citu uzņēmumu, tas var izraisīt jautājumus par darbinieka lojalitāti pret savu iepriekšējo darba devēju;
 • darbinieku intereses. Pārvilināšanas procesā jānodrošina, lai darbinieku intereses tiek pienācīgi ņemtas vērā. Tas nozīmē – piedāvāt taisnīgus nosacījumus, piemēram, algu, labus darba apstākļus un attīstības iespējas;
 • reputācija un uzticamība. Darbinieku pārvilināšana var ietekmēt uzņēmuma reputāciju un uzticamību gan darba ņēmēju, gan darba devēju vidū. Ja uzņēmums rīkojas negodīgi vai izmanto neētiskas metodes, tas var ilgtermiņā aptraipīt uzņēmuma reputāciju;
 • sociālā atbildība. Uzņēmumam ir jāuzņemas sociālā atbildība un jānodrošina, lai pārvilināšana neizraisa negatīvas sekas vietējam darba tirgum vai nozarei, kurās uzņēmums darbojas. Tas ietver izvērtēšanu, kā darbinieku aiziešana var ietekmēt iepriekšējā darba devēja biznesu un vietējo ekonomiku;
 • atklātība un godīgums. Pārvilināšanas procesā ir svarīgi rīkoties atklāti un godīgi. Tas nozīmē – informēt darbiniekus par visiem aspektiem, kas saistīti ar pārvilināšanu, un nepārkāpt konfidencialitātes nolīgumus. Darba devēja godīgums un atklātība var veicināt pozitīvu darba devēja tēlu;
 • ilgtspējīgums. Darbinieku pārvilināšana ir jāveic ilgtspējīgi. Tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jārēķinās ar ilgtermiņa sekām un jāveic darbinieku piesaiste tādā veidā, lai nodrošinātu ilgtspējību, attīstību, kā arī darbinieka turpmāko karjeras izaugsmi.

Lai nodrošinātu godīgu un ētisku darbinieku pārvilināšanas procesu, uzņēmumiem ir jāievēro augstas ētiskās normas un visi likumiskie regulējumi. Turklāt ir svarīgi ievērot vietējā tirgus un nozares ētikas kodeksu un rūpēties par attiecību uzturēšanu ar citiem darba devējiem, lai saglabātu savu reputāciju un pozitīvu darba devēja tēlu.

 

Māris Silinieks,

SIA “WORKINGDAY LATVIA”, mārketinga direktors

Avots: iBizness