draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 15.09.2017
WorkingDay client –is an international Manufacturer and Supplier of Technical Ceramics, which are used in a wide Range of Applications. With a Tradition of more than 100 Years, more than 3,600 Employees are worldwide active at production sites in Europe, USA and Asia. Discover the World of Advanced Ceramics and one of the most powerful Materials of our Time.

Company is looking for a new member to join their team:


QUALITY ENGINEER


Your responsibilities:
 • Generating and/or supporting the Subcontract Programme Manager in delivering process, quality or operational improvement activities;
 • Respond to quality or productivity issues, leading and participating in 8D investigations and issue resolution where required;
 • Carry out process audits to identify potential areas of nonconformity, develop and implement solutions;
 • Support production process, planning of routine and preventative maintenance work as required;
 • Undertake critical spares analyses for key items of production equipment and to ensure that adequate stocks of spare components are maintained;
 • Able to interact professionally with representatives of the customer quality and development teams;
 • Work to systems compliant with international standards such as ISO14001 ISO9001:2015, IATF 16949.


  You should have:
 • Education and/or background – technical, engineering, mathematics, physics;
 • Relevant previous experience, ideally within a high volume / low variability component manufacturing environment is essential;
 • Proven experience of problem solving, demonstrable experience of investigating and solving quality related production problems;
 • Formally qualified in a relevant subject (e.g. quality, engineering or a relevant technical subject) and/or relevant experience in Process / Manufacturing Engineering or Quality;
 • Communicate effectively, verbally and in written form, in both English and Russian;
 • Ability to take responsibility, independence, precision and positive attitude towards work.


  We offer:
 • Responsibility from day one in a challenging work environment;
 • Work in a stable company with over 20 years of experience;
 • Competitive salary based on your qualification and experience, accompanied by other incentives;
 • Training and personal development opportunities within a global organization;
 • If necessary – support in finding place of residence,
 • Workplace in Daugavpils.


  To apply, please send your CV in English to Andris Jansons:

  E-mail: andris.jansons@workingday.lv
  Phone +371 29237199

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.

  WorkingDay klients ir starptautisks ražošanas uzņēmums, kas ražo tehniskās keramikas produktus, kas kā materiāls tiek plaši pielietots mūsdienās. Pateicoties vairāk nekā 100 gadus ilgām tradīcijām, ražotnēs Eiropā, ASV un Āzijā strādā vairāk nekā 3 600 darbinieku. Atklājiet advancētas keramikas pasauli un vienu no spēcīgākajiem mūsdienu materiāliem.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai:


  KVALITĀTES INŽENIERI


  Darba pienākumi:
 • Izstrādāt un/vai atbalstīt Apakšlīgumu programmas vadītāju procesu, kvalitātes vai darbības uzlabošanas aktivitāšu īstenošanā;
 • Risināt kvalitātes vai produktivitātes jautājumus, nepieciešamības gadījumā vadīt un piedalīties 8D izmeklējumos un jautājumu risināšanā;
 • Veikt procesu auditu, lai noskaidrotu potenciālās problēmas, izstrādāt un īstenot risinājumus;
 • Sniegt atbalstu ražošanas procesā, plānot nepieciešamos ikdienas un profilaktiskos uzturēšanas darbus;
 • Veikt galveno ražošanas aprīkojuma vienību svarīgāko rezerves daļu analīzi un nodrošināt atbilstošus rezerves daļu krājumus;
 • Sadarboties ar klientu kvalitātes un attīstības komandas pārstāvjiem;
 • Darboties atbilstoši sistēmām, ko nosaka starptautiskie standarti, piemēram, ISO14001 ISO9001:2015, IATF 16949.


  Prasības kandidātiem:
 • Izglītība un/vai priekšzināšanas tehnikas, inženierzinātņu, matemātikas, fizikas jomā;
 • Atbilstoša iepriekšējā pieredze, ieteicams liela apjoma / zema mainīguma komponentu ražošanas vidē;
 • Pieredze problēmu risināšanā, kā arī ar kvalitāti saistītu ražošanas problēmu izmeklēšanā un risināšanā;
 • Formāla kvalifikācija atbilstošā jomā (piemēram, kvalitātes vadības, inženierzinātnes vai atbilstoša tehniskā joma) un/vai atbilstoša pieredze procesu / ražošanas inženierijas vai kvalitātes jomā;
 • Prasme efektīvi komunicēt mutiski un rakstveidā, angļu un krievu valodās;
 • Spēja uzņemties atbildību, patstāvība, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu.


  Mēs piedāvājam:
 • Atbildīgu darbu izaicinošā darba vidē jau no pirmās dienas;
 • Darbu stabilā uzņēmumā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei, EUR 2 000 – 2 500 (bruto), papildus piedāvājot arī citus bonusus;
 • Apmācības un personīgās izaugsmes iespējas lielā, globālā organizācijā;
 • Ja nepieciešams – atbalstu dzīvesvietas nodrošināšanā,
 • Darba vietu Daugavpilī.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV angļu valodā Andrim Jansonam!


  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: 29237199.

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-razosanas-uznemums/kvalitates-inzenieris-e-daugavpils/19908&NoButtons=true&popup=1