draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 19.01.2018
WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

To support our international business units, we are looking for a


SENIOR ACCOUNTING CONSULTANT (IFRS)


Responsibilities:
 • Lead projects to research appropriate IFRS and Statutory accounting treatment of complex transactions and prepare documentation to support conclusions;
 • Determine accounting requirements for new products' software development and participate in meetings regarding new product launches;
 • Evaluate, improve and document the Company’s accounting policies and procedures for key processes across the organization;
 • Prepare and monitor goodwill and intangibles' balances, analyses, and related impairment testing;
 • Undertake portfolio fair valuations using net present value (NPV) and other techniques as applicable;
 • Work independently on special projects, which may include the implementation of new GAAP or IFRS rules, implementing process enhancements;
 • Pro-active and ability to drive projects forward;
 • One of the key liaisons to external auditors and internal management of the audit process;
 • Give advice and support to Group Chief Accountants in technical aspects of accounting/reporting for a group of over 50 companies;
 • Work closely with the Consolidation team regarding the monthly group consolidation;
 • Assist in preparation of half-year and annual financial statements;
 • Additional duties as necessary and assigned.


  Required Knowledge, Skills and Qualifications:
 • University degree in Accounting or Finance;
 • Very strong knowledge of IFRS accounting principles and accounting issues;
 • Strong successful experience in Big4 Audit position, Senior Accountant, Financial Reporting Consultant;
 • Accurate, independent, organized and efficient personality, proactive solution seeker;
 • Good communication, negotiation and problem solving skills;
 • Good computer skills (MS Office);
 • Excellent written and oral communication skills in English and in Latvian (preferred).


  Why join us:
 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter to Eva Andža:

  E-mail: eva.andza@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 26588182

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  VECĀKO GRĀMATVEDĪBAS KONSULTANTU/-I (IFRS)


  Atbildības jomas:
 • Vadīt projektus, pētot atbilstošu Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) ievērošanu un likumā noteiktās grāmatvedības īstenošanu sarežģītu darījumu gadījumā un sagatavot dokumentus lēmumu pamatošanai;
 • Noteikt jauno produktu programmnodrošinājuma izstrādei nepieciešamās grāmatvedības prasības un piedalīties sanāksmēs attiecībā uz jauno produktu ieviešanu tirgū;
 • Novērtēt, uzlabot un dokumentēt uzņēmuma grāmatvedības politiku un kārtību pamatprocesu īstenošanai visā organizācijā;
 • Sagatavot un pārraudzīt nemateriālo vērtību un īpašumu bilances, analīzes un saistītās vērtības samazināšanās pārbaudes;
 • Veikt portfeļa godīgus novērtējumus, pēc nepieciešamības izmantojot pašreizējo neto vērtību (NPV) un citas metodes;
 • Patstāvīgi strādāt pie īpašiem projektiem, tostarp pie jaunu Vispārējo grāmatvedības principu (GAAP) vai Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) noteikumu ieviešanas, procesa uzlabojumu ieviešanas;
 • Būt proaktīvam/-ai un spēt virzīt projektus uz rezultātu sasniegšanu;
 • Būt vienai no galvenajām kontaktpersonām ārējiem auditoriem un audita procesa iekšējai pārvaldībai;
 • Konsultēt un atbalstīt grupā ietilpstošo vairāk nekā 50 uzņēmumu galvenos grāmatvežus grāmatvedības/atskaišu sagatavošanas aspektos;
 • Cieši sadarboties ar konsolidācijas daļas darbiniekiem attiecībā uz grupas mēneša konsolidāciju;
 • Palīdzēt sagatavot pusgada un gada finanšu pārskatus;
 • Pēc nepieciešamības veikt papildu darba uzdevumus, ja tādi ir uzticēti.


  Nepieciešamās zināšanas, prasmes un kvalifikācija:
 • Augstākā izglītība grāmatvedībā vai finansēs;
 • Ļoti labas zināšanas Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) un grāmatvedības jautājumos ;
 • Veiksmīga, pārliecinoša pieredze Big4 auditora, vecākā grāmatveža vai finanšu atskaišu konsultanta amatā;
 • Precizitāte, neatkarība, organizētība un efektivitāte, proaktīvas risinājumu meklēšanas spējas;
 • Labas komunikācijas, pārrunu vešanas un problēmu risināšanas prasmes;
 • Labas datorprasmes (MS Office);
 • Izcilas saziņas prasmes angļu un latviešu valodā (vēlamas) runā un rakstos.


  Kāpēc pievienoties mums:
 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Evai Andžai!

  E-pasts: eva.andza@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26588182

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/vecakais-a-gramatvedibas-konsultants-e-(ifrs)/20100&NoButtons=true&popup=1