draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 01.11.2017WorkingDay Latvia client is an international company providing fast and convenient access to financial services to the customers. This is a successful fast growing business with outstanding level of customer satisfaction. The company has successfully proven itself as a leader in dynamic short-term consumption loans market in Northern Europe.

We are experiencing considerable growth across the countries in which we currently operate and have big plans for further expansion.

In our IT development centre in Riga we are building world class IT systems and applications for:
Consumer Loans
Lending Platforms
Payment Processing
Personal Budgeting
Anti-fraud and Risk Management


To support our international business units, we are looking for a


SOFTWARE QA ENGINEER


Our solutions rely heavily on the automation of credit applications and processing without human interaction. The main challenge is to ensure the web interface, back-office, as well as both desktop and mobile applications are integrated seamlessly together and with various 3rd party solutions. Currently our IT development team consists of over 100 progressive IT specialists in multiple locations. And we are looking to add additional experts to our family.


Our environment is representative of that:

 • We’re 'passionate' about development, continuous, test driven;
 • We have a big respect for employees private space and time;
 • We operate a laid back environment;
 • We embrace everything Scrum and Agile;
 • We encourage developers to carry out research;
 • We coach, train and certify as part of our continuous improvement ethos;
 • We’re proud advocates for the production of quality software;
 • We offer stress release tools such as Xbox and other toys.


  Main responsibilities:
 • Participate in Scrum development process as team member;
 • Plan tests, create test cases and test scenarios;
 • Proactively improve software quality;
 • Perform manual and automated testing;
 • Work with ambitious and strong business team in implementing; challenging and modern e-Business projects;
 • Be a team player and grow with the company.


  Requirements:
 • Higher education in IT science or related;
 • At least 2 years’ experience in testing, Software Quality Assurance;
 • Knowledge and ability to organize QA processes according to current best Practices;
 • SQL, Java and scripting skills will be considered as an advantage;
 • Experience with test automation (Selenium, Gradle, Git, Cucumber) will be as an advantage;
 • Knowledge of JavaScript basics, HTML, CSS;
 • Good English, fluent Russian or Latvian;
 • High accuracy and ability to concentrate;
 • Ability to organize work, initiative and high sense of responsibility;
 • Willingness to learn, develop skills and knowledge, as well as share it;
 • ISTQB will be considered as an advantage.


  Why join us:

 • We love our people!
 • We invest in our people!
 • We support learning and development!
 • We provide you with a flexible and productive working environment working within an international and highly talented team. The atmosphere is fast paced, modern and ambitious.
 • We also have a highly competitive salary for you depending on your qualification and background.
 • We have a supportive environment facilitating growth and achievement.
 • And our office location is in Riga.

  Please, send Your CV and application letter to Ieva Pilskalliete:

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg.no. 40003793545
  Licence no.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums, kas klientiem nodrošina ātru un ērtu piekļuvi finanšu pakalpojumiem. Tas ir veiksmīgs, ātri augošs bizness ar izcilu klientu apmierinātības līmeni. Uzņēmums ir veiksmīgi pierādījis sevi kā dinamisku, īstermiņa patēriņa kredītu tirgus līderi Ziemeļeiropā.

  Mēs esam pieredzējuši ievērojamu izaugsmi visās pašreizējās darbības valstīs un šobrīd plānojam turpmāku paplašināšanos.

  Mūsu IT izstrādes centrā Rīgā veidojas pasaules līmeņa IT sistēmas un lietojumprogrammas:
  Patēriņa kredītiem
  Kreditēšanas platformām
  Maksājumu apstrādei
  Personīgā budžeta plānošanai
  Krāpšanas novēršanai un riska vadībai


  Lai sniegtu papildu atbalstu mūsu starptautiskajām komandām, mēs meklējam

  PROGRAMMATŪRAS QA INŽENIERI


  Mūsu risinājumi lielā mērā ir balstīti uz kredīta pieteikumu un apstrādes automatizāciju bez cilvēka līdzdalības. Galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai tīmekļa saskarne, backoffice, kā arī datora un mobilās lietotnes tiek nevainojami integrētas savā starpā un dažādos trešo pušu risinājumos. Šobrīd mūsu IT programmētāju komandu veido vairāk kā 100 progresīvu IT speciālistu dažādās darbības vietās. Mēs vēlamies pievienot mūsu komandai jaunus speciālistus.

  Mūsu darba vide:

 • Mūs aizrauj nepārtraukta, uz testēšanu balstīta izstrāde.
 • Mēs cienām darbinieku privāto telpu un laiku.
 • Mēs darbojamies brīvā vidē.
 • Mēs strādājam ar Scrum un Agile.
 • Mēs rosinām programmētājus veikt izpēti.
 • Mēs trenējam, apmācām un sertificējam, jo ticam nepārtrauktai attīstībai.
 • Mēs lepojamies ar kvalitatīvi izstrādātu programmatūru.
 • Mēs piedāvājam atbrīvoties no stresa, izmantojot Xbox un citas spēles.

  Pienākumi:
 • kopā ar komandu piedalīties Scrum attīstības procesā;
 • plānot un izveidot testus, testu scenārijus;
 • proaktīvi uzlabot programmatūras kvalitāti;
 • veikt manuālu un automatizētu pārbaudi;
 • kopā ar ambiciozu un spēcīgu biznesa komandu strādāt pie izaicinošu un modernu e-biznesa projektu ieviešanas;
 • būt par komandas spēlētāju un augt kopā ar komandu.


  Prasības:
 • augstākā izglītība IT zinātnē vai ar to saistītā nozarē;
 • vismaz 2 gadu pieredze programmatūras kvalitātes pārbaudēs;
 • zināšanas un spēja organizēt QA procesus atbilstoši jaunākajai praksei;
 • SQL, Java un Scripting prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pieredze testu automatizēšanā (Selenium, Gradle, Git, Cucumber) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • JavaScript pamati, HTML, CSS zināšanas;
 • labas angļu, tekošas krievu vai latviešu valodas zināšanas;
 • precizitāte un spēja koncentrēties;
 • spēja plānot savu darbu, iniciatīva un augsta atbildības sajūta;
 • vēlme mācīties, attīstīt prasmes un zināšanas, kā arī ar tām dalīties;
 • ISTQB tiks uzskatīts par priekšrocību.


  Kāpēc pievienoties mums:

 • Mēs mīlam savus cilvēkus!
 • Mēs ieguldām savos cilvēkos!
 • Mēs atbalstām mācīšanos un attīstību!
 • Mēs nodrošinām Jūs ar elastīgu un produktīvu darba vidi starptautiskā un ļoti talantīgā komandā. Mūsu darba vide ir strauja, mūsdienīga un ambicioza.
 • Mēs piedāvājam augstu, konkurētspējīgu atalgojumu, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes.
 • Mēs nodrošinām vidi, kas veicina izaugsmi un sasniegumus.
 • Mūsu biroja atrašanās vieta ir Rīgā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!


  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/starptautisks-finansu-uznemums/programmaturas-qa-inzenieris-e/19978&NoButtons=true&popup=1