draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 02.10.2017

MSC Shared Service Centre Riga ir daļa no MSC (Mediterranean Shipping Company), un ir pasaules līderis attiecībā uz pārvadāto konteineru kuģniecību un ir viens no tirgus līderiem konteineru pārvadājumu kuģniecības jomā Latvijā. Lai gan MSC biroji un tirdzniecības tīkls ir izplatīts pa visu pasauli, MSC galvenā servisa centra darbība tiek veikta no biroja Rīgā.

Mēs paplašinām MSC Shared Service Centre Riga darbību, tāpēc meklējam ieinteresētu speciālistu, kas varētu mums pievienoties amatā:


PROJEKTU VADĪTĀJS/-A


Jūs būsiet atbildīgs/-a par piešķirtajiem projektiem, un jums tie būs jāpārvalda saskaņā ar projektu vadības paraugpraksi un MSC SH (MSC) projektu pārvaldības sistēmu.


Galvenie pienākumi:
 • Pārvaldīt piešķirtos projektus saskaņā ar iekšējām procedūrām, procesiem un projektu pārvaldības paraugpraksi;
 • Koordinēt iekšējos resursus un trešās puses / piegādātājus, lai nodrošinātu projektu operatīvu izpildi;
 • Nodrošināt, lai projekti tiek izpildīti laikā, paredzētajā apjomā un iekļaujoties budžetā;
 • Izstrādāt projektu saturu un mērķus, iesaistīt visas attiecīgās ieinteresētās puses un nodrošināt tehniskās iespējas;
 • Nodrošināt resursu pieejamību un sadali;
 • Izstrādāt detalizētu projekta plānu, lai sekotu izpildes gaitai;
 • Izmantot piemērotas pārbaudes metodes, lai pārvaldītu izmaiņas projekta saturā, grafikā un izmaksās;
 • Novērtēt projekta rezultātus, izmantojot piemērotas sistēmas, rīkus un metodes;
 • Informēt vadību par problēmām un pievērst uzmanību tām, ja nepieciešams;
 • Pārvaldīt attiecības ar klientiem un visām ieinteresētajām pusēm;
 • Veikt riska pārvaldību, lai līdz minimumam samazinātu projektu riskus;
 • Izveidot un uzturēt attiecības ar trešajām pusēm / piegādātājiem;
 • Izveidot un uzturēt vispusīgu projekta dokumentāciju;
 • Sniegt jaunākos pārskatus Projektu vadības birojam un vadībai;
 • Dalīties informācijā, kas var būt noderīga kolēģiem un citiem MSC Scandinavia Holding birojiem.


  Personiskās spējas:
 • Pašpārliecība;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • Izcilas analītiskās spējas;
 • Lieliskas sadarbības prasmes;
 • Strukturētas un labas organizēšanas un plānošanas spējas;
 • Atbildība, biznesa domāšana un elastība;
 • Mērķtiecība.


  Profesionālās (tehniskās) prasmes:
 • Teicamas angļu valodas prasmes;
 • Spēcīgas projektu vadīšanas prasmes;
 • Vismaz bakalaura grāds (var būt students);
 • Apliecināta darba pieredze projektu vadības jomā;
 • Pārliecinošas organizatoriskās prasmes, tostarp uzmanības pievēršana detaļām un prasme veikt vairākus uzdevumus vienlaikus;
 • Teicamas zināšanas darbā ar Microsoft Office;
 • PMP / PRINCE II sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un motivācijas vēstuli Jolantai Saukānei!

  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

  MSC Shared Service Centre Riga is a part of MSC (Mediterranean Shipping Company), a world leader in global container shipping and is one of the market leaders in container shipping in Latvia. While MSC offices and the commercial network is spread around the world, the business of MSC Shared Service Centre Riga is conducted from the local office in Latvia.

  We are expanding and enlarging MSC Shared Service Centre in Riga. Therefore, we are looking for an engaged professional to join us as PROJECT MANAGER. You will be responsible for assigned projects and will have to manage them according the best Project Management practices and MSC SH Project Management framework.


  Main Responsibilities:
 • Manage the assigned projects following the internal procedures, processes and PM best practices;
 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects;
 • Ensure that projects are delivered on-time, within scope and within budget;
 • Developing project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility;
 • Ensure resource availability and allocation;
 • Develop a detailed project plan to track progress;
 • Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs;
 • Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques;
 • Report and escalate issues to management as needed;
 • Manage the relationship with the client and all stakeholders;
 • Perform risk management to minimize project risks;
 • Establish and maintain relationships with third parties/vendors;
 • Create and maintain comprehensive project documentation;
 • Provide status update reports to PMO and management;
 • Share information, which may benefit colleagues and other offices within MSC Scandinavia Holding.


  Personal competencies:
 • Self-confident;
 • Strong communication skills;
 • Excellent analytical abilities;
 • Strong networking skills;
 • Structured and good abilities of organizing and planning;
 • Responsible, business minded and flexible;
 • Target-oriented.


  Professional (Technical) skills:
 • Fluent English skills;
 • Strong Project Management skills;
 • At least Bachelor degree (or student);
 • Proven working experience in project management;
 • Solid organizational skills including attention to details and multi-tasking skills;
 • Strong working knowledge of Microsoft Office;
 • PMP / PRINCE II certification is a plus.


  Please send your CV and motivation letter to Jolanta Saukāne:

  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 26137153

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.