draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 08.06.2017


WorkingDay client – International company, who is a leading global technology provider specializing in payment solutions for financial institutions.

Company invites experienced, energetic individual to join our IT infrastructure team in Latvia as a

SYSTEMS ENGINEER

The successful jobholder will:
 • Manage and monitor all installed systems and infrastructure (Linux RHEL based environments),
 • Install, configure, test and maintain operating systems, application software and system management tools,
 • Proactively ensure the highest levels of systems and infrastructure availability,
 • Monitor and test application performance for potential bottlenecks, identify possible solutions, and work with developers to implement those fixes,
 • Maintain security, backup, and redundancy strategies,
 • Write and maintain custom scripts to increase system efficiency and lower the human intervention time on any tasks,
 • Participate in the design of information and operational support systems,
 • Support H/W server,
 • Liaise with vendors and other IT personnel for problem resolution.

  Requirements:
 • At least 6 years of related Technical experience,
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or Information Technology,
 • Proven working experience in installing, configuring and troubleshooting Linux RHEL based environments,
 • Solid experience in the administration and performance tuning of application stacks (e.g. Tomcat and Apache),
 • Experience with virtualization and containerization (e.g., VMware),
 • Experience of supporting AIX environment,
 • Experience with monitoring systems,
 • Good knowledge of English language,
 • Ability to work both independently and as a member of a team.

  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team,
 • To be part of our business growth and to work with international projects,
 • Competitive salary depending on your qualification and background,
 • Self-development and a pleasant work environment.


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reg.: 40003793545
  Licence: 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay klients – starptautisks uzņēmums, kas ir vadošais maksājumu apstrādes risinājumu globālo tehnoloģiju piegādātājs finanšu institūcijām.

  Uzņēmums aicina pievienoties mūsu IT infrastruktūras komandai Latvijā pieredzējušu un enerģisku

  SISTĒMU INŽENIERI

  Sekmīgs/-a kandidāts/-e:
 • Pārvaldīs un uzraudzīs visas uzstādītās sistēmas un infrastruktūru (vide uz Linux RHEL bāzes),
 • Instalēs, konfigurēs, testēs un uzturēs operētājsistēmas, lietojuma programmatūru un sistēmas pārvaldības rīkus,
 • Proaktīvi nodrošinās sistēmu darbību augstākajā līmenī un infrastruktūras pieejamību,
 • Uzraudzīs un testēs lietojumprogrammu veiktspēju iespējamu sastrēgumu situācijās, noteiks iespējamos risinājumus un strādās ar attīstītājiem, lai tos īstenotu,
 • Uzturēs drošības, rezervēšanas un dublēšanas stratēģijas,
 • Rakstīs un uzturēs individuālus skriptus, lai paaugstinātu sistēmas efektivitāti un mazinātu cilvēka iesaistīšanās laiku dažādu uzdevumu izpildē,
 • Piedalīsies informācijas un operatīvā atbalsta sistēmu izstrādē,
 • Nodrošinās H/W servera atbalstu,
 • Sadarbosies ar piegādātājiem un citiem IT darbiniekiem problēmu risinājumu meklēšanā.

  Prasības:
 • Vismaz 6 gadu atbilstoša tehniskā pieredze,
 • Bakalaura grāds datorzinību, inženiertehnoloģiju vai informācijas tehnoloģiju jomā,
 • Pierādīta darba pieredze sistēmu instalēšanā, konfigurēšanā un darbības traucējumu novēršanā vidē uz Linux RHEL bāzes,
 • Laba pieredze lietojumprogrammu pakotņu adminstrēšanā un veiktspējas pielāgošanā (piemēram, Tomcat un Apache),
 • Pieredze darbā ar virtualizāciju un konteinerizāciju (piemēram, VMware),
 • Pieredze AIX vides atbalsta nodrošināšanā,
 • Pieredze darbā ar monitoringa sistēmām,
 • Labas angļu valodas zināšanas,
 • Spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.

  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisks un izaicinājumiem bagāts darbs mērķtiecīgā un profesionālā komandā,
 • Līdzdalība uzņēmuma izaugsmē un sadarbība starptautiskos projektos,
 • Konkurētspējīgs atalgojums atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei,
 • Attīstības iespējas un patīkama darba vide.


  Lai pieteiktos, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: +371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10,
  Riga, LV-1011
  Reģ.nr.: 40003793545
  Licences nr.: 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.

 •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/international-company/sistemu-inenieris-e/19777&NoButtons=true&popup=1