draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 21.11.2017
WorkingDay Latvia client – International company who is a leading global technology provider specializing in payment solutions for financial institutions.

Company invites to join their Baltic team


SYSTEM ANALYST


Your responsibilities and duties:
 • Responsible for client’s business requirements gathering and analysis;
 • Provides systems technical analysis and proposes solutions to cover client’s need;
 • Ensures designed solution compliancy to internal company standards and to payment industry requirements;
 • Payment schemes and industry regulatory documents monitoring and analysis in order to ensure systems compliancy;
 • Takes part in new product development, provides systems technical analysis and designs possible solutions;
 • Prepares business requirement document to the software developer (both – internal developers and external companies);
 • Communicates with software suppliers to find most efficient and cost effective solution;
 • Provides technical consultations and support for software developers and application testing and support specialists.


  Skills & experience:
 • Related experience preferable within the banking industry;
 • Practical experience in business analysis;
 • Bachelor’s Degree in IT or equivalent work experience and/or Certifications;
 • Knowledge of the business processes, card processors and schemes, and the relevant requirements that regulates the card payments industry;
 • Excellent knowledge of Latvian and English languages, both verbal and written;
 • Good knowledge of Russian language, especially verbal;
 • Advanced skills in Microsoft Office Suite and Microsoft Project;
 • Excellent communication, problem solving and decision making skills;
 • Customer Oriented perception.


  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team;
 • Competitive salary depending on your qualification and background;
 • Self-development and a pleasant work environment;
 • Office location: Riga, however moderate traveling would be needed for international client projects ( Baltic and Nordic countries).


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - Starptautisks uzņēmums, kas ir vadošais globālo tehnoloģiju nodrošinātājs, kas specializējas maksājumu risinājumos finanšu iestādēm.

  Uzņēmums aicina pievienoties Baltijas komandai


  SISTĒMANALĪTIĶI


  Jūsu atbildība un pienākumi:
 • Atbildēt par klientu biznesa prasību apkopošanu un analīzi;
 • Veikt sistēmu tehnisko analīzi un piedāvāt risinājumus klientu vajadzību apmierināšanai;
 • Nodrošināt izstrādātā risinājuma atbilstību uzņēmuma iekšējiem standartiem un maksājumu nozares prasībām;
 • Novērot un analizēt maksājumu shēmas un nozari reglamentējošos dokumentus, lai nodrošinātu sistēmu atbilstību;
 • Piedalīties jaunu produktu izstrādē, veikt sistēmu tehnisko analīzi un izstrādāt iespējamos risinājumus;
 • Sagatavot biznesa prasību dokumentu programmatūras izstrādātājam (gan iekšējiem izstrādātājiem, gan ārējiem uzņēmumiem);
 • Komunicēt ar programmatūras piegādātājiem, lai atrastu visefektīvāko un rentablāko risinājumu;
 • Sniegt tehniskās konsultācijas un atbalstu programmatūras izstrādātājiem un lietotņu testēšanas un atbalsta speciālistiem.


  Prasmes un pieredze:
 • Priekšroka līdzīgai pieredzei banku nozarē;
 • Praktiska biznesa analīzes pieredze;
 • IT bakalaura grāds vai līdzvērtīga darba pieredze un/vai sertifikāti;
 • Zināšanas par biznesa procesiem, karšu apstrādātājiem un shēmām, kā arī attiecīgajām prasībām, kas reglamentē karšu maksājumu nozari;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski
 • Labas krievu valodas zināšanas, īpaši mutiskās;
 • Teicamas Microsoft Office Suite un Microsoft Project prasmes;
 • Izcilas komunikācijas, problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes, uz klientiem orientēta domāšana.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisks un izaicinājumiem bagāts darbs mērķtiecīgā un profesionālā komandā;
 • Kļūt par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādāt pie starptautiskiem projektiem;
 • Atbilstošu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Attīstoša un patīkama darba vide;
 • Iespējas būt mobilam, dodoties komandējumos Baltijas un Ziemeļu valstīm;
 • Biroja atrašanās vieta Rīgas centrā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-nozares-uznemums/sistemanalitikis-e/20006&NoButtons=true&popup=1