draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 31.01.2018
WorkingDay Latvia client – International company who is a leading global technology provider specializing in payment solutions for financial institutions.

Company invites to join their Baltic team


PROJECT MANAGER


Responsibilities:
 • Drive moderately complex projects in field of Software/IT infrastructure solution delivery, e-commerce and/or payments services integration;
 • Take responsibility for delivery medium to large projects on time, within budget, and within scope;
 • Lead project team across various functions, coordinate project execution with 3rd parties involved – clients, international payment schemes, service providers and others;
 • Ensure project methodologies, delivery processes, and implementation management processes applied appropriately;
 • Manage the project budget. This includes understanding and validating estimates, cost variance tracking, and managing project resources effectively;
 • Provide clear and concise project communication and documentation both written and verbal;
 • Facilitates communications among different external and internal stakeholders.


  Skills/Competences:
 • PM experience in IT/FinTech/Banking & Finance/Payments Processing industries is required or will be strong preference;
 • Capacity to embrace change and quickly adapt to new situations, changes in direction, and altering priorities;
 • Proven ability to thrive in a fast paced, dynamic environment, stress tolerance;
 • Ability to handle multiple projects and assignments;
 • Ability to organize and control the job that is done in virtual multilingual teams;
 • Ability to systematize and prioritize information/activities, time management;
 • 3-5 full lifecycles of project managing implementation projects for medium to large sized projects with team of 5 to 20;
 • Proven problem solving skills from problem assessment to solution selection;
 • Fluent spoken and written English;
 • Excellent presentation skills;
 • Openness to changes;
 • Proficient in Microsoft Project and Microsoft Office tools.


  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team;
 • To be part of our business growth and to work with international projects;
 • Competitive salary depending on your qualification and background;
 • Self-development and a pleasant work environment;
 • Office location in Riga, however moderate traveling would be needed for international client projects (Baltic countries).


  If you are a colleague we are looking for, please send your CV to Ieva Pilskalliete!

  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Phone for additional information: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.
  WorkingDay Latvia klients - Starptautisks uzņēmums, kas ir vadošais globālo tehnoloģiju nodrošinātājs, kas specializējas maksājumu risinājumos finanšu iestādēm. Uzņēmums aicina pievienoties savai Baltijas komandai


  PROJEKTU VADĪTĀJU


  Pienākumi:
 • Vadīt vidēji sarežģītus projektus programmatūras/ IT infrastruktūras risinājumu nodrošināšanā, e-komercijas un/vai maksājumu pakalpojumu jomā;
 • Uzņemties atbildību par vidējiem līdz lieliem projektiem, to nodošanu laikā, iekļaujoties budžetā un vajadzīgajā apjomā;
 • Vadīt projekta grupu starp dažādām funkcijām, koordinēt projekta izpildi ar iesaistītajām trešajām pusēm: klientiem, starptautiskajām maksājumu shēmām, pakalpojumu sniedzējiem un citiem;
 • Nodrošināt projektu metodoloģiju, piegādes procesu un ieviešanas pārvaldības procesu pareizu piemērošanu;
 • Pārvaldīt projektu budžetu. Tas ietver tāmju izpratni un apstiprināšanu, izmaksu noviržu izsekošanu un projektu resursu efektīvu pārvaldību;
 • Nodrošināt skaidru un precīzu projektu saziņu un dokumentāciju gan rakstiski, gan mutiski;
 • Veicināt komunikāciju starp dažādām ārējām un iekšējām ieinteresētajām pusēm.


  Prasmes/kompetences:
 • Projektu vadītāja pieredze, IT/ finanšu tehnoloģiju/ banku darbības un finanšu/ maksājumu apstrādes nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Spēja pieņemt pārmaiņas un ātri pielāgoties jaunām situācijām, virziena un prioritāšu pārmaiņām;
 • Pārbaudīta spēja attīstīties straujā un dinamiskā vidē, noturība pret stresu;
 • Spēja tikt galā ar vairākiem projektiem un uzdevumiem;
 • Spēja organizēt un kontrolēt darba izpildi virtuālās daudzu valodu grupās;
 • Spēja sistematizēt un prioratizēt informāciju/darbības, laika pārvaldība;
 • Pieredze ar 3–5 projektu pārvaldības ieviešanu un projektu pilnu dzīves ciklu vidējiem līdz lieliem projektiem ar 5 līdz 10 personu grupu;
 • Pārbaudītas problēmu risināšanas prasmes no problēmas novērtējuma līdz risinājuma izvēlei;
 • Tekoša mutiska un rakstiska angļu valoda;
 • Izcilas prezentācijas prasmes;
 • Atvērtība pārmaiņām;
 • Microsoft Project un Microsoft Office rīku lietošana lietpratēja līmenī.


  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un izaicinošu darba vidi ar ambiciozu un ļoti profesionālu komandu;
 • Kļūstiet par mūsu augošā uzņēmuma daļu un strādājiet pie starptautiskiem projektiem;
 • Atbilstošu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Attīstoša un patīkama darba vide;
 • Iespējas būt mobilam, dodoties komandējumos Baltijas valstīs;
 • Biroja atrašanās vieta Rīgas centrā.


  Lai pieteiktos, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli Ievai Pilskallietei!

  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv
  Tālrunis papildus informācijai: + 371 28336170

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009. •      Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Tavi dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.


  Piesakies šeit, ja esi reģistrēts lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)
  Piesakies šeit, ja neesi reģistrēts lietotājs/a
  Parsūtīt vakanciwww.workingday.lv/lv/vakances/biz/finansu-nozares-uznemums/projektu-vaditajs-a/20117&NoButtons=true&popup=1